Grens bebouwde kom, vaststelling


De provincie kan besluiten de grens van de bebouwde kom vast te stellen. De bebouwde kom is hier aansluitende bebouwing in de vorm van een stad of een dorp. Een verderop gelegen bedrijventerrein kan hier ook bij horen.

Voorwaarden

De provincie kan overgaan tot herziening van de grenzen van een bebouwde kom wanneer aan 1 van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • de wegenlegger wordt herzien (de wegenlegger geeft een informatie over de openbaarheid en onderhoudsplicht van wegen buiten de bebouwde kom).
  • de bebouwde kom is verouderd ten aanzien van het bestemmingsplan;
  • bouwwerkzaamheden of voorgenomen bouwwerkzaamheden geven daartoe aanleiding.
  • herziening is nodig voor uitvoering van andere wettelijke regelingen, die gevolgen verbinden aan de vaststelling van de bebouwde kom op grond van de Wegenwet.

Contact

Het initiatief tot het aanwijzen en vaststellen van een bebouwde kom ligt bij de provincie. Ook gemeenten kunnen een verzoek indienen bij de provincie.

Bezwaar en beroep

Tegen het besluit kunt u bezwaar indienen bij de provincie. Het bezwaarschrift moet u binnen 6 weken na verzending of publicatie van het besluit indienen bij de provincie.

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55