Wet dwangsom


De overheid moet snel reageren op uw aanvraag. Dat staat vastgelegd in de wet dwangsom. Deze wet heeft voordelen voor iedereen die een aanvraag indient bij een gemeente, provincie of waterschap.

Als u een aanvraag indient bij de overheid wilt u zo snel mogelijk weten waar u aan toe bent. De overheid komt aan die wens tegemoet. Dit doet ze door zichzelf heldere regels op te leggen en zich daar strikt aan te houden. Door uw betrouwbare partner te zijn.
Dat is het uitgangspunt van de 'Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen'. De wet zorg ervoor dat de overheid zo snel mogelijk beslist over uw aanvraag.

Wat is ‘niet tijdig’?

Een overheid die niet tijdig beslist, overschrijdt de beslistermijn. Dat kan een wettelijke termijn zijn: soms staat in de wet welke termijn voor een beslissing staat. Als er geen wettelijke termijn is, geldt een ‘redelijke’ termijn. Wat redelijk is, hangt af van de soort beslissing. Dat kan enkele weken of maanden zijn, maar in sommige gevallen ook een paar dagen.

Welke voordelen heeft de wet voor u?

Verstrijkt de wettelijke of de redelijke termijn zonder dat de overheid beslist over uw aanvraag? Dan stuurt u het bestuursorgaan waarbij u de aanvraag heeft ingediend, een brief waarin u vraagt om een dwangsom. Hiermee stelt u de overheid ‘in gebreke’. De overheid heeft dan twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan verbindt de wet daaraan twee gevolgen:

  1. De dwangsom begint automatisch te lopen.
  2. Als u de overheid in gebreke gesteld heeft en twee weken daarna is er nog geen beslissing, dan heeft u recht op een dwangsom voor elke dag dat de beslistermijn overschreden wordt. De dwangsom loopt ten hoogste 42 dagen (en bedraagt maximaal €1260).
  3. Dit geldt overigens niet voor verzoeken op grond van de Wet open overheid (Woo) en voor beslissingen op bezwaar tegen besluiten genomen op grond van de Wob. Met ingang van 1 oktober 2016 is de dwangsomregeling hierop niet langer van toepassing.
  4. U kunt direct beroep instellen
  5. Als u de overheid in gebreke gesteld heeft en twee weken daarna is er nog geen beslissing, dan kunt u bovendien meteen beroep instellen bij de rechter. U hoeft dus niet meer (zoals in de huidige situatie) eerst bezwaar te maken tegen het uitblijven van een beslissing. Verklaart de rechtbank het beroep gegrond, dan is de overheid verplicht om alsnog binnen twee weken te beslissen.

Bij besluiten die worden genomen op grond van de Wob geldt dat de aanvrager eerst bezwaar kan maken, alvorens beroep in te stellen.

Opschorten beslistermijn

Het is in uw eigen belang en in het algemeen belang dat de overheid een weloverwogen beslissing neemt over uw aanvraag. Daarom biedt de wet overheden de mogelijkheid om de beslistermijn te verlengen. Bijvoorbeeld als het bestuursorgaan meer informatie van u nodig heeft om een goede beslissing te kunnen nemen.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u per e-mail contact opnemen met de provincie Drenthe: post@drenthe.nl. U kunt ook het contactformulier gebruiken.