Wet Bibob bij de provincie


Om te voorkomen dat de provincie onbedoeld en ongewild strafbare activiteiten faciliteert past zij de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) toe. Dit gebeurt door een Bibob-toets uit te voeren naar de integriteit van de betrokkene en diens zakelijke partners. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kunnen bijvoorbeeld vergunningen of subsidies worden geweigerd of ingetrokken of kan de provincie besluiten geen opdracht te verlenen aan een partij of geen vastgoedtransactie aan te gaan.

De provincie past de Wet Bibob toe bij:

  • omgevingsvergunningen
  • subsidies
  • Overheidsopdrachten (aanbestedingen)
  • vastgoed- en grondtransacties

Het beleid daarover is vastgelegd in de Beleidsregel Bibob provincie Drenthe 2021.

Wat doet de provincie?

Een Bibob-onderzoek start altijd door toezending van een Bibob-vragenformulier. De aanvrager of inschrijver vult dit verplicht in en ondertekent het. Het formulier bevat onder meer vragen over de bedrijfsstructuur, de financiering van het bedrijf en de zakenpartners.

Aan de hand van alle verzamelde gegevens brengt de provincie de integriteit van het bedrijf of de organisatie en de daarbij betrokken (rechts-)personen in kaart. De provincie raadpleegt hiervoor diverse bronnen, zoals de Kamer van Koophandel, het Kadaster, nieuwsberichten en politie- en justitiegegevens.

Soms vraagt de provincie advies bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hiervan stelt de provincie het bedrijf of de organisatie altijd in kennis. Het LBB verricht dan een verdergaand onderzoek. Voor meer informatie over de Wet Bibob en het Landelijk Bureau Bibob, kunt u terecht op de website van het Landelijk Bureau Bibob.

Wet Bibob en de gevolgen

Als uit het bibob-onderzoek geen bijzonderheden naar voren komen, is er geen beletsel vanuit de Wet Bibob om de vergunning of subsidie te verlenen of de opdracht te gunnen. De provincie rondt de procedure van verlening of gunning dan verder af.

Maar een Bibob-onderzoek kan onder andere ook leiden tot:

  • het verbinden van extra voorschriften aan een vergunning, subsidie of overheidsopdracht
  • het weigeren van een aangevraagde vergunning of subsidie
  • het intrekken van een verleende vergunning of subsidie
  • het uitsluiten van een bedrijf bij een overheidsopdracht

Het bedrijf of de organisatie mag, voordat de provincie een dergelijk besluit neemt, een reactie geven op de verzamelde informatie en het eventuele advies van het Landelijk Bureau Bibob. De provincie betrekt deze reactie bij het nemen van het uiteindelijke besluit.

Geheimhouding

De Wet Bibob stelt strenge eisen aan geheimhouding. Iedereen, inclusief de provincie zelf, die in het kader van deze wet de beschikking krijgt over gegevens van derden, is verplicht tot geheimhouding daarvan. Schending van deze geheimhoudingsplicht is strafbaar (artikel 272 Wetboek van Strafrecht). De Wet open overheid is niet van toepassing op deze informatie.