Vitaal Platteland: natuurinclusieve landbouw in de praktijk waarmaken


Het ‘Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland’, ontwikkeld door het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen om uitdagingen aan te gaan waar het landelijk gebied voor staat. Denk aan voedselproductie, klimaat en biodiversiteit. In 15 gebieden in het land wordt gewerkt met een regiospecifieke aanpak, waarbij een breed scala aan partners samenwerkt. Projectleider Rianne Vos  legt uit hoe de provincie Drenthe deze samenwerking probeert te stimuleren en faciliteren, in plaats van te sturen.

‘Drents Plateau’, onder die naam wordt het ‘interbestuurlijke programma’ Vitaal Platteland in onze provincie uitgevoerd. De gezamenlijke ambitie is te komen tot een sector met gesloten kringlopen van stikstof, fosfaat en organische stof op gebieds- en bedrijfsniveau. “We hebben ervoor gekozen om in te steken op een aantal concrete projecten, wat kunnen we daarvan leren in de transitie naar kringlooplandbouw?”, vertelt Vos, die zichzelf ziet als  verbinder in dit project.

Drents Plateau bestaat uit drie deelprojecten die elk een andere achtergrond en omvang hebben. De boermarke Zeijen wil ‘duurzaam boeren in een vitaal platteland . Daarnaast is er een samenwerking akkerbouw – melkveehouderij ingericht, met vier centrale thema’s: evenwichtsbemesting, Drentse mest, gezonde ruil, regionaal voer. En als derde de onderzoeksboerderij Eytemaheert, waarover deze film is gemaakt:

“Bij Eytemaheert zijn de  ondernemers op een innovatieve, ondernemende manier samen met onderzoekers aan de slag met kringlooplandbouw. Op de Eytemaheert wordt door de Wageningen University & Research (WUR) onderzoek gedaan naar nieuwe kansen en mogelijkheden van natuurinclusieve kringlooplandbouw die kunnen bijdragen aan een duurzame omwenteling in de landbouw. De basis voor de kennisontwikkeling is het inzicht krijgen in het bedrijfssysteem, op zowel technisch als economisch niveau. Het subsidiegeld van 530.000 euro dat met dit project gemoeid is, is bestemd voor het onderzoeksprogramma van de WUR.

“Ik vind het programma geslaagd als we met elkaar concrete handvatten krijgen hoe we invulling kunnen geven aan  die transitieopgaven in de landbouw, waarbij we kijken naar een duurzame landbouw in Drenthe met een economisch perspectief voor de agrariërs.

De transitieopgave vraagt ook om samenwerking tussen ondernemers, overheden en gebiedspartners, die zijn vertegenwoordigd in de verschillende programma’s. We willen met elkaar leren van de uitdagingen en obstakels die we in de praktijk tegenkomen.

“De drie deelprogramma’s vertegenwoordigen allemaal verschillende typen ondernemers. Juist vanuit verschillende invalshoeken willen we zoveel mogelijk lessen trekken. Hoe zorg je voor kruisbestuiving, hoe kun je dit vertalen naar grotere opgaven? Ik sta in contact met de projectleiders van elk van deze deelprogramma’s. Met onze communicatieadviseurs gaan we de lessen die we getrokken hebben zo goed mogelijk delen. We zijn nu ook al bezig met om de geleerde lessen mee te nemen als input voor het toekomstige landbouwbeleid.”


Mede mogelijk gemaakt door

In de reeks ‘VoorDrenthe: Mede mogelijk gemaakt door’ belichten we vanuit twee kanten samenwerkingen tussen partners in Drenthe en de provincie Drenthe. Via video komt een partner aan het woord. Dit kan gaan over een subsidieregeling waar hij/zij gebruik van heeft gemaakt of een andere vorm van partnerschap. In tekst wordt de rol van de provincie aan de hand van een interview verder uitgewerkt. In Drenthe doen we het samen, zoals deze reeks laat zien.