GS-besluitenlijst 28 juni 2022


Vaststelling subsidieregeling Groene Bewonersinitiatieven Drenthe 2022-2023 en de subsidieplafonds

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het vaststellen van de subsidieregeling Groene Bewonersinitiatieven Drenthe 2022-2023. Groepen buurtbewoners kunnen gebruik maken van deze regeling om hun buurt te ‘vergroenen’ en bij te dragen aan de lokale biodiversiteit. De regeling loopt tot en met 31 december 2023.

Rijksbrieven over gaswinning Vermilion bij Wilhelminaoord

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten (PS) ter informatie de brief gestuurd van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met daarin advies over een voorkeurslocatie voor gaswinning VDW bij Wilhelminaoord. Daarnaast hebben zij ook de beantwoording van Kamervragen aan staatssecretaris Vijlbrief over de gaswinning onder het Unesco Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid met PS gedeeld.

Vochtproblematiek en koppelkans Drents Museum

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om voor de noodzakelijke herstelwerkzaamheden van de vochtproblematiek in het Drents Museum en het op conditie brengen van de installaties een bedrag van € 1.350.000,-- te storten in de Voorziening Onderhoud Drents Museum. Daarnaast wordt voorgesteld om als koppelkans aanvullend een bedrag van € 2.000.000, -- te investeren in een uitbreiding aan de zuidzijde van de grote tentoonstellingszaal.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Vaststellen beleidslijn prijsstijgingen

Gedeputeerde Staten hebben de beleidslijn prijsstijgingen vastgesteld. De beleidslijn geeft de kaders aan hoe de provincie met prijsstijgingen omgaat.

Verlenging programma Vitale Vakantie Parken (VVP) en ondertekening samenwerkingsovereenkomst VVP

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de verlenging van het programma Vitale Vakantieparken Drenthe t/m december 2024.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Intentieverklaring waterstof

Gedeputeerde Staten hebben besloten tot het ondertekenen van een Intentieverklaring Waterstof met Nedersaksen en de provincies Friesland, Groningen, Overijssel en Drenthe.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Beantwoording brief gebiedsdeal 2022-2025 van de gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben besloten geen meerjarige bijdrage te leveren aan de Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe.

Woo-verzoek inzake Fietssnelweg Groningen-Assen

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake de doorfietsroute Assen – Groningen, deeltraject Vriezerbrug openbaar te maken.

De gepubliceerde documenten worden geplaatst op: www.provincie.drenthe.nl/woo