Subsidie voor behoud en herstel van boerenlandvogels

Gepubliceerd op 19 maart 2024

Het college van gedeputeerde staten verstrekt Landschapsbeheer Drenthe een incidentele subsidie van totaal € 434.718,-. Hiermee kan Landschapsbeheer Drenthe in 2024 en 2025 flexibel inspelen op een aantal maatregelen voor behoud en herstel van boerenlandvogels, zoals de Kievit, Grutto, Tureluur, Scholekster en de Wulp.

Gedeputeerde Egbert van Dijk: “Het college wil blijven werken aan behoud en herstel van de boerenlandvogels. Dat hebben we ook opgenomen in ons coalitieakkoord. Het doel is maatregelen en acties te nemen in het veld, zodat bedreigde populaties een grotere kans krijgen zich te kunnen voortplanten en handhaven.”

Eerder deze maand werd bijvoorbeeld het eerste Drentse kievietsei gevonden. Deze vondst markeert voor velen het begin van het broedseizoen en het begin van de lente. Dat geldt ook voor het geluid van de eerste Grutto's en Wulpen die zijn teruggekeerd naar de broedgebieden. Veel vrijwilligers, organisaties en agrariërs zijn al langer bezig met de belangrijke voorbereidingen voor het broedseizoen. De bescherming van boerenlandvogels ondersteunt de provincie graag.

Met veel vrijwilligers en tal van organisaties werkt de provincie samen in het ‘Ermberaad’. Hierin werken we samen aan het verbeteren van de leefomgeving van boerenlandvogels en aan het ontmoedigen van roofdieren om eieren en kuikens van de vogels op te eten.

Foto: Peter Saathof

Het uitvoeringsplan Drentse Boerenlandvogels 2021-2025 is de basis voor de maatregelen. De flexibele maatwerkregeling is één van de maatregelen uit het uitvoeringsplan. Het is een ‘geldpot’ om bijvoorbeeld agrariërs te compenseren voor inkomstenderving en hen te motiveren deel te nemen aan goed weidevogelbeheer. Uit deze maatwerkregeling kunnen concrete en uitvoerbare maatregelen worden bekostigd zoals lastminute beheer, nestbescherming en het plaatsen van rasters met schrikdraad. Landschapsbeheer Drenthe maakt afspraken met agrariërs over onder andere het uitstellen van maaien, maar ook het aanleggen van plasdrassen, waarbij een deel van het boerenland tijdelijk onder water gezet wordt. Een mooi voorbeeld is de Wulpenbrigade Drenthe die zich gericht inzet voor bescherming van de voor Drenthe belangrijke vogelsoort, de Wulp.