Nieuw coalitieakkoord: Samen bouwen we Drenthe


Dichtbij, nieuwsgierig en realistisch

“Samen bouwen we Drenthe!” Dat is de titel van het coalitieakkoord van BBB, PvdA, VVD en CDA. Partijen gaan daarin nadrukkelijk op zoek naar verbinding met de samenleving en Provinciale Staten. Naast de plannen voor Drenthe zijn vandaag ook de vijf kandidaat-gedeputeerden en de beoogde portefeuilleverdeling gepresenteerd.

In het akkoord staan de plannen voor Drenthe voor de bestuursperiode 2023-2027. Er is gekozen voor hoofdlijnen en accenten. De uitwerking wordt waar mogelijk opgepakt met inwoners, organisaties en Provinciale Staten. “Voor een deel zoals dat in onze Drentse genen zit, met naoberschap. Maar ook op nieuwe manieren, die we graag samen ontdekken.“

Verbindend besturen

De uitslag van de verkiezingen laat zien dat de betrokkenheid van de kiezer nog nooit zo groot is geweest, aldus de coalitiepartijen. Daarom is lang gesproken over de bestuursstijl. “Samen gaan we er alles aan doen om werelden bij elkaar te brengen met laagdrempelig contact, beleid en uitvoering met oog voor de menselijke maat. We willen een bestuur zijn dat dichtbij inwoners staat, nieuwsgierig is en ook realistisch in wat wel of niet kan. Dat doen we elke dag een stukje beter.”

Nieuw is het werken met contactgedeputeerden, die elk het aanspreekpunt zijn van een aantal gemeenten. Om het beleid bij te sturen of aan te scherpen, wordt na twee jaar samenwerken volgens het akkoord gekeken hoe het ervoor staat. Met Provinciale Staten gaat het college werken aan bestuurlijke vernieuwing, ieder vanuit de eigen rol.

Elke regio telt!

Opkomen voor de regio is een belangrijk terugkerend thema, zeker nu de rol van de provincie op veel terreinen groter wordt. Beleid moet haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar zijn. “Wij zullen nadrukkelijk opkomen voor de Drentse belangen. Als het knelt, bijvoorbeeld in de uitvoering van landelijk beleid, maken we dat kenbaar en leggen we alternatieven op tafel die passen bij Drenthe.” Daarbij gaat het niet alleen om economische en materiele welvaart, maar ook om het welzijn van inwoners. Om gezondheid, kwaliteit van de leefomgeving, sociale cohesie en veiligheid bijvoorbeeld.

Debat in Provinciale Staten

Op woensdag 12 juli om 13.30 uur is er een openbare vergadering van Provinciale Staten. Daarin vindt het debat plaats over het akkoord en wordt het nieuwe college van Gedeputeerde Staten geïnstalleerd. Als kandidaat-gedeputeerden dragen de partijen Jisse Otter (BBB), Egbert van Dijk (BBB), Yvonne Turenhout (PvdA), Willemien Meeuwissen (VVD) en Henk Jumelet (CDA) voor.

Benieuwd waar Drenthe voor gaat? Het coalitieakkoord en de portefeuilleverdeling is te vinden op: www.provincie.drenthe.nl/samenbouwenwedrenthe


Terugblik op de afgelopen periode

Na de verkiezingen op 15 maart adviseerde verkenner Astrid Nienhuis om het formatieproces te starten met BBB (17 zetels), PvdA (4 zetels), VVD (4 zetels) en CDA (3 zetels). Met formateurs Johan Baltes en Roelie Goettsch werd vervolgens in drie maanden een akkoord geschreven. Zorgvuldigheid ging daarbij boven snelheid. Er is veel geïnvesteerd in kennis en kennismaking.