GS-besluitenlijst 20 september 2022


Samenwerkingsovereenkomst Fluvius 2022-2028

Gedeputeerde Staten stemmen in met de Samenwerkingsovereenkomst Fluvius 2022-2028. Gemeenten in Zuid-West Drenthe en Steenwijkerland, waterschap Drents-Overijsselse Delta en provincies Overijssel en Drenthe werken samen aan klimaatadaptie en afvalwater. De ondertekening door alle partners vindt plaats op 22 september 2022.

Incidentele subsidie Plan van Aanpak Heel De Wolden Groen

Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie van € 119.450,-- aan Coöperatie Heel De Wolden Groen in Zuidwolde voor het project woning verduurzaming. Met deze subsidie start de coöperatie een pilot voor het opzetten van een Energy Service Company (ESCo) met een financieringsconstructie en de daarbij behorende lokale organisatie voor het verduurzamen van woningen via de zogeheten Quick fit methode. Een methode van stichting Samen Energie Neutraal waarin woningen kierdichting/ isolatie krijgen en worden uitgerust met warmtepompen en zonnepanelen.  Bij een geslaagde pilot kan deze financieringsconstructie grootschaliger worden toegepast.

Besluit toekenning technische bijstand Interreg VI A Deutschland-Nederland

Provincie Drenthe verleent technische bijstand aan het samenwerkingsprogramma Interreg VI A Deutschland-Nederland dat op 20 april 2022 officieel van start ging. Het nieuwe programma richt zich op een innovatiever en groener programmagebied, samenwerking aan een verbonden grensgebied en een Europa dichterbij de burger in het grensgebied. Binnen het subsidiegebied van het Interreg VI programma Deutschland-Nederland wordt de komende jaren in totaal ruim € 450 miljoen geïnvesteerd in projecten op het gebied van grensoverschrijdende, innovatieve en sociaal-culturele samenwerking. Themagebieden zijn: Energie & Klimaat, High Tech Systems & Materials, Integratie, Onderwijs & Arbeidsmarkt, Agro & Food en Health & Care. De technische bijstand zorgt voor efficiënte projectondersteuning en betekent een besparing op administratieve lasten bij diverse overheden.

Adhesiebetuiging aanvraag Woningbouwimpuls Meppel

De provincie Drenthe laat via een adhesiebetuiging weten de Woningbouwimpuls(WBI)-aanvraag van de gemeente Meppel inhoudelijk te ondersteunen. Een eventuele verlening van de WBI-aanvraag biedt een financiële impuls aan het realiseren van een passender woningvoorraad in Drenthe.

Overzicht begrotingswijzigingen Statenvergadering 28 september 2022

Conform de werkwijze rondom begrotingswijzigingen geven Gedeputeerde Staten Provinciale Staten in een brief een overzicht van de begrotingswijzigingen die in de Statenvergadering van 28 september 2022 voorliggen en het effect daarvan op de vrije bestedingsruimte en eventueel op reserves.

Beantwoording vragen PvdD- en SP-fractie over onverwachte proefboring door Nedmag

Gedeputeerde Staten beantwoorden de statenvragen over een onverwachte proefboring door Nedmag.

De beantwoording wordt geplaatst op www.drentsparlement.nl/actueel/schriftelijke_vragen .

Woo-verzoek inzake stikstofkaart

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Woo-verzoek over de communicatie tussen provincie Drenthe met het ministerie van LNV (medewerkers en bewindspersonen) omtrent de stikstofkaart met daarin de richtinggevende stikstofreducties besloten documenten openbaar te maken. De gepubliceerde documenten worden geplaatst op: www.provincie.drenthe.nl/woo.

Verhogen subsidieplafond Subsidieregeling collectieve energie-initiatieven

Gedeputeerde Staten verhogen de subsidieregeling collectieve energie-initiatieven met een bedrag van €300.000. Sinds de regeling is opengesteld op 1 januari 2021 is door ruim veertig inwonersinitiatieven subsidie aangevraagd. Hiermee zijn projecten opgestart in Drenthe of verder ontwikkelt. De subsidieregeling is bedoeld voor inwoners en bewonersgroepen die zelf aan de slag willen met duurzame energieopwekking, het bevorderen van energie-bewustwording en zuiniger gebruik van energie. Ook nieuwe energiecoöperaties die willen starten en bestaande initiatieven die zich verder willen ontwikkelen, kunnen gebruik maken van de regeling.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Advies op rapport ‘Herevaluatie verwerking productiewater Schoonebeek 2022’

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het advies aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) met betrekking tot het rapport ‘Herevaluatie verwerking productiewater Schoonebeek 2022’.

Stand van zaken programma Luchtruimherziening

Het programma Luchtruimherziening van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie werkt fasegewijs aan het ontwerp en de implementatie van een nieuwe indeling van het Nederlandse luchtruim. Op 14 februari 2022 is een voortgangsbrief verzonden aan de Tweede Kamer met daarin de stand van zaken van het programma op dit moment.

Begroting 2023, inclusief 12e wijziging van de Begroting 2022

Gedeputeerde Staten zenden de Begroting 2023 ter vaststelling toe aan Provinciale Staten. Behandeling van de Begroting 2023 vindt plaats op 26 oktober 2022 in de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie en op 9 november 2022 in Provinciale Staten.

Ambitiebepaling Provinciale Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur

Met de ondertekening van de Ambitiebepaling PKCI wordt de ambitie nagestreefd om samen met andere overheden in 2030 zo veel mogelijk klimaatneutraal en circulair te werken in de provinciale infrastructuur. De Staten worden hierover via een brief geïnformeerd.