GS-besluitenlijst 4 oktober 2022


Incidentmanagement, vaststellen criteria en areaal

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de criteria voor incidentmanagement (IM) op de wegen. De huidige IM wegen in Drenthe zijn: N34, N381 en N372. Daar worden de N375 en N391 aan toegevoegd. Incidentmanagement is het geheel aan maatregelen (o.a. verkeersveiligheid, oog voor slachtoffers, beheersen schade) die beogen de weg zo snel mogelijk voor het verkeer vrij te maken nadat een incident heeft plaatsgevonden.

Verlenging beleidslijn prijsstijgingen

Gedeputeerde Staten hebben de beleidslijn prijsstijgingen verlengd. De beleidslijn geeft de kaders aan hoe de provincie met prijsstijgingen omgaat.

Subsidie Drents Voedselbos Loket

Gedeputeerde Staten hebben besloten een incidentele subsidie van € 40.000,- aan Vereniging Drentse Voedselbossen te verlenen voor de uitvoering van het project Drents Voedselbos Loket.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Beantwoording schriftelijke vragen PVV-fractie over COA-vestigingen

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben de schriftelijke vragen van de PVV-fractie over COA-vestigingen beantwoord.

De beantwoording wordt geplaatst op www.drentsparlement.nl/actueel/schriftelijke_vragen.

Beantwoording schriftelijke vragen PvdD-fractie over stand van zaken transferium De Punt

Gedeputeerde Staten hebben schriftelijke vragen over de stand van zaken transferium De Punt van de fractie PvdD beantwoord.

De beantwoording wordt geplaatst op  www.drentsparlement.nl/actueel/schriftelijke_vragen.

Noodhulp Energiebesparing

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om € 5 miljoen beschikbaar te stellen voor Noodhulp Energiebesparing. Met dit budget willen Gedeputeerde Staten inzetten op energiebesparende maatregelen en het zo snel mogelijk omlaag brengen van de energierekeningen van inwoners, bedrijven en maatschappelijk vastgoed.

Daarnaast is het doel om voor bedrijven een goede concurrentiepositie en werkgelegenheid te behouden. De komende periode worden de nodige stappen gezet voor de ondersteuning aan inwoners, bedrijven en maatschappelijk vastgoed.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Subsidieverlening in het kader van het Recreatie Excellentie Programma van Vitale Vakantieparken Drenthe

Subsidieverlening van € 50.000,- aan Mulder Dalerveen voor Weidzz Natuurlodges in het kader van het Recreatie Excellentie Programma (REX) van Vitale Vakantieparken Drenthe Tekst: Het college van Gedeputeerde Staten heeft vanuit het programmabudget Vitale Vakantieparken Drenthe (VVP) € 50.000,- subsidie beschikbaar gesteld voor Mulder Dalerveen. Mulder Dalerveen investeert met het plan Weidzz Natuurlodges in een drietal welnesslodges gericht op natuurbeleving. Het project wordt uitgevoerd in het kader van het REX-programma van VVP. Het REX-programma is bedoeld voor vakantieparken in Drenthe die de potentie en de ambitie hebben om tot de Nederlandse en/of Europese top in hun segment te behoren. Het doel van het REX-programma is een kwaliteitsimpuls te geven aan het aanbod in de verblijfsrecreatie in Drenthe en de kopgroep van excellente bedrijven in Drenthe te vergroten.