GS-besluitenlijst 8 november 2022


Deelname aan project Industrial Transition Hotspots  (ITH)

Het college van Gedeputeerde Staten stemt in met deelname aan project Industrial Transition Hotspots. Dit project richt zich op het versnellen van de energietransitie op bedrijventerreinen.

Deelname aan project Excellent Hydrogen Regions in Europe (EHRIN)

Het college van Gedeputeerde Staten stemt in met deelname aan project Excellent Hydrogen Regions in Europe. Dit project richt zich op de versterking van Regionale Waterstof Netwerken en het vermogen van lokale overheden om waterstofontwikkelingen in hun regio’s op gang te brengen..

Deelname aan project Linking Hydrogen power Potentials (LIHYP)

Het college van Gedeputeerde Staten heeft ingestemd met deelname aan project Linking Hydrogen power Potentials. Dit project richt zich op de versterking van Regionale Waterstof Netwerken en het vermogen van lokale overheden om waterstofontwikkelingen in hun regio’s op gang te brengen.

Vaststellen Uitvoeringsregeling Stichting Certificering SNL 2023 en besluit Mandaat en machtiging Stichting Certificering SNL 2023

Gedeputeerde Staten hebben de Uitvoeringsregeling Stichting Certificering SNL 2023 en het besluit Mandaat en machtiging Stichting Certificering SNL 2023 vastgesteld ten behoeve van de uitgifte van certificaten op grond van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016.

Aanvraag Impulsregeling door werkregio Groningen-Noord Drenthe

De provincie Drenthe steunt de aanvraag die de werkregio Groningen/ Noord-Drenthe doet in het kader van de Impulsregeling klimaatadaptatie van het Rijk. Hierdoor ontvangen de partners in de regio € 6.877.866,-- van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Hiermee worden klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte, zoals het afkoppelen van regenwater, het langer vasthouden van water om wateroverlast te voorkomen en het bevorderen van infiltratie, versneld uitgevoerd. Volgend jaar wordt opnieuw een aanvraag bij het Rijk ingediend.

Samenwerkingsovereenkomst met Grafschaft Bentheim en Bentheimer Eisenbahn i.h.k.v. Emmen-Rheine

Gedeputeerde Staten stemmen in met de  “Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot Onderzoeken en werkzaamheden ten behoeve van besluitvorming spoorverbinding Coevorden-Bad Bentheim”.  Gedeputeerde Staten dragen € 500.000,-- bij voor de uitvoering van het Plan van aanpak voor de jaren 2022 en 2023. Het Plan van Aanpak bevat de benodigde werkzaamheden die voor de Planuitwerkingsfase van het project Coevorden-Bad Bentheim nodig zijn. Deze werkzaamheden bestaan uit diverse acties, onderzoeken en afspraken die komend jaar nodig zijn en gemaakt moeten worden, teneinde in de tweede helft van 2023 tot een definitief besluit te komen over de aanleg van Emmen-Rheine.

Beroep tegen het Vaststellingsbesluit Groningenveld 2022-2023

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het procesbesluit inzake het beroep tegen het Vaststellingsbesluit Groningenveld 2022-2023.

Intentieverklaring ‘Samen verder met ruimtelijke ontwikkeling Regio Zwolle’

Het college van Gedeputeerde Staten Drenthe heeft ingestemd met de intentie om samen verder te gaan met de ruimtelijke ontwikkeling in Regio Zwolle zoals beschreven in de intentieverklaring ‘Samen verder met ruimtelijke ontwikkeling Regio Zwolle’.

Deelname aan project Circular Trust Building (CTB)

Het college van Gedeputeerde Staten heeft ingestemd met deelname aan het project Circular Trust Building (CTB). CTB is een samenwerking van overheden, bedrijven, kennisinstellingen, NGO’s vanuit zes landen met als doel kennis te delen op het gebied van circulaire bouw en deze een niveau verder te brengen.

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA-fractie over damherten in Zuidwest Drenthe

Het College van Gedeputeerde Staten heeft vragen van de PvdA-fractie beantwoord over damherten in Zuidwest Drenthe.

De beantwoording wordt geplaatst op www.drentsparlement.nl/actueel/schriftelijke_vragen

Bestuurlijke jaarcyclus 2023

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over hun voornemens omtrent de invulling van de bestuurlijke jaarcyclus in 2023, inclusief een globale planning.

Juridische toelichting mogelijkheden gewasbescherming

Gedeputeerde Staten sturen Provinciale Staten een nadere toelichting op de juridische mogelijkheden met betrekking tot het instellen van spuitvrije zones.

Evaluatierapport ‘Subsidieregeling Human Resource (HR) mkb Drenthe’

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van het evaluatierapport ‘subsidieregeling Human Resource mkb Drenthe’ en aangeboden aan Provinciale Staten van Drenthe. De publicatie betreft de evaluatie van de tussen februari 2019 en december 2021 uitgevoerde subsidieregeling Human Resource mkb Drenthe. De evaluatie werd uitgevoerd door adviesbureau ERAC in opdracht van de provincie Drenthe.

Subsidie zes haalbaarheidsonderzoeken herbestemming monumenten

Om leegstand en verval te voorkomen verlenen Gedeputeerde Staten aan Stichting DBF € 15.000,--voor het doen van zes haalbaarheidsonderzoeken naar herbestemmingsmogelijkheden.

Risico op oninbare vorderingen voor SNN t.b.v. OP EFRO 2021-2027

Gedeputeerde Staten hebben besloten het risico op oninbare vorderingen, die ontstaan uit het bevoorschottingsregime van het SNN ten behoeve van OP EFRO 2021-2027, te dragen. Dit risico is opgenomen in het risicoregister tot en met 2031.

Toezichtsbrief huisvesting statushouders

Gedeputeerde Staten sturen de Drentse gemeenten een brief over de halfjaarlijkse taakstelling voor het huisvesten van statushouders. Als toezichthouder dankt Gedeputeerde Staten de gemeenten voor hun inspanningen om deze nieuwe inwoners een welkom te blijven bieden in Drenthe. De inzet van de gemeenten blijft ook voor de komende tijd onverminderd hard nodig.

Realisatieovereenkomst functieverandering t.b.v. uitvoering Inrichtingsplan Geelbroek

Gedeputeerde Staten hebben een realisatieovereenkomst ten behoeve van de uitvoering van het Inrichtingsplan Geelbroek ondertekend. Het perceel waarop de overeenkomst betrekking heeft wordt ingericht als natuur.

Aanvraag Regiodeal grensoverschrijdend spoor t.b.v. Emmen-Rheine

De drie provincies Groningen, Drenthe en Overijssel doen een gezamenlijk oproep aan het Rijk voor meer financiële ondersteuning voor de organisatie van grensoverschrijdende spoorinfrastructuurprojecten zodat deze verbindingen sneller gerealiseerd kunnen worden. Het betreft een aanvraag voor de Regiodeals.

Aanvraag RegioDeal Zuid- en Oost-Drenthe

Gedeputeerde Staten stemmen in met het indienen van de propositie voor een vervolg Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe.

Annotatie BO MIRT 10 november 2022

Op 10 november 2022 vindt het bestuurlijk overleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) plaats. Tijdens dit overleg maken Noord-Nederlandse bestuurders afspraken gemaakt met de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Provincie Drenthe wordt vertegenwoordigd door gedeputeerde Vedelaar.

Behoefteraming bedrijventerreinen

Gedeputeerde Staten hebben de behoefteraming bedrijventerreinen vastgesteld. De raming vormt het vertrekpunt voor afspraken met regio’s over de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen. Deze afspraken worden de komende tijd gemaakt en resulteren in regionale bedrijventerreinenvisies. Voor dit proces stellen Gedeputeerde Staten € 45.000,--  beschikbaar.

Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde van de PvdD-fractie over Bijeenkomst Wolf

Gedeputeerde Staten hebben de statenvragen van de Partij voor de Dieren over de bijeenkomst wolf op 3 oktober beantwoord.

De beantwoording wordt geplaatst op www.drentsparlement.nl/actueel/schriftelijke_vragen

Brandbrief aan de minister van EZK over de tekortschietende ondersteuning van ondernemers

Gedeputeerde Staten sturen een brief aan de minister van EZK over tekortschietende ondersteuning aan ondernemers. Gedeputeerde Brink zal de brief namens Gedeputeerde Staten te ondertekenen. De wethouders Economische Zaken van de 12 Drentse gemeenten en de portefeuillehouder Economie van de provincie, hebben vastgesteld dat de ondersteuning die het ministerie van EZK Drentse ondernemingen biedt, ontoereikend is om de klappen op te vangen van de energiecrisis. De betrokken bestuurders vragen aandacht voor deze situatie en stellen de minister van EZK voor het Drentse bedrijfsleven verdergaand tegemoet te komen dan het kabinet onlangs heeft besloten.