GS-besluitenlijst 15 november 2022


Samenwerkingsovereenkomsten laadpalenconcessie Groningen-Drenthe 2023-2026

De huidige laadpalenconcessie loopt mei 2023 af. Voor de periode 2023-2026 wordt opnieuw een concessie uitgevraagd voor Groningen en Drenthe, waarbij de provincie Drenthe als penvoerder optreedt. Voor de concessieperiode van 3 jaar zijn 1800 palen beoogd, waarvan 1.045 in Drenthe. In een eventuele verlenging (maximaal 1,5 jaar) kunnen nog eens 400 extra palen geplaatst worden. De concessie gaat alleen over publieke laadpalen. De gunning is voorzien in april 2023, waarna de nieuwe concessiehouder in juli kan starten met het plaatsen van publieke laadpalen.

Subsidiering projecten in het kader van ontwikkeling Koloniën van Weldadigheid

Gedeputeerde Staten verstrekken een bijdrage aan een drietal projecten in UNESCO Werelderfgoed de Koloniën van Weldadigheid (Frederiksoord-Wilhelminaoord en Veenhuizen). Het gaat om bijdragen aan de ontwikkeling van tijdelijke spraakmakende overnachtingslocaties en een meerdaags internationaal publiekssymposium over de Koloniën van Weldadigheid tijdens het themajaar ‘200 jaar Veenhuizen’ en de realisatie van het kunstwerk ‘Illusie van de regelmaat’ bij het Huis van Weldadigheid in Frederiksoord.

Bestuursakkoord Toegankelijkheid

Gedeputeerde Vedelaar ondertekent namens de provincie Drenthe het landelijke Bestuursakkoord Toegankelijkheid in het openbaar vervoer.

HRK subsidie voormalige Pieperlocatie Nieuw Schoonebeek

Gedeputeerde Staten hebben besloten een bijdrage beschikbaar te stellen van €150.000,- voor de herontwikkeling van de voormalige busremise van de firma Pieper in Nieuw-Schoonebeek. Het gaat om de sloop van voormalige busremise en aangrenzende bedrijfswoning en de realisatie van een woongebouw. Het nieuwe gebouw zal in de vorm van een boerderij met schuur worden gebouwd en vooral ruimte bieden aan starters en ouderen in het dorp. Met deze herontwikkeling wordt een rotte kies in Nieuw-Schoonebeek opgeruimd en een belangrijke impuls gegeven aan de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse. Provinciale Staten worden in de gelegenheid gesteld eventuele wensen of bedenkingen kenbaar te maken. Zie voor informatie het persbericht.

Subsidieverlening voor de herontwikkeling van de voormalige melkfabriek in De Groeve

Gedeputeerde Staten hebben besloten een bijdrage beschikbaar te stellen van €150.000,- voor de herontwikkeling van de voormalige melkfabriek in De Groeve. Het gaat om de realisatie van 18 wooneenheden voor ouderen en jongeren. Ook is het de bedoeling dat er open werkplekken worden gerealiseerd voor ZZP-ers in de omgeving. Dit gemixte programma moet de sociale samenhang behouden en versterken. Hierdoor wordt een ruimtelijk knelpunt in De Groeve aangepakt en industrieel erfgoed (oorspronkelijke bouw 1863) behouden voor De Groeve. Provinciale Staten worden in de gelegenheid gesteld eventuele wensen of bedenkingen kenbaar te maken.

Zie voor meer informatie het persbericht.

HRK subsidie Bleekerseiland, Meppel

Gedeputeerde Staten hebben besloten een bijdrage beschikbaar te stellen van €258.922,- voor de herontwikkeling van het Bleekerseiland in Meppel. Hierdoor wordt een langlopende en complexe gebiedsontwikkeling in het centrum vlot getrokken en wordt de ruimtelijke kwaliteit van een stevige impuls voorzien. Het is de bedoeling dat met dit bedrag een stadslogement wordt gerealiseerd en een stuk openbaar toegankelijk binnenterrein opnieuw wordt ingericht. Provinciale Staten worden in de gelegenheid gesteld eventuele wensen of bedenkingen kenbaar te maken.

Zie voor meer informatie het persbericht.

HRK subsidie Bargerhof, Emmen

Gedeputeerde Staten hebben besloten een bijdrage beschikbaar te stellen van €141.078,- voor de realisatie van Bargerhof te Emmen. Met deze subsidie wordt het mogelijk gemaakt om de  
locatie van voormalige tuincentrum te saneren en te herontwikkelen tot een nieuw woongebied met 18 woningen.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Actie- en investeringsagenda Toekomstperspectief marketing Koloniën van Weldadigheid 2022-2026

Gedeputeerde Staten stemmen in met het verlenen van een subsidie van € 149.360,- aan de actie- en investeringsagenda marketing Koloniën van Weldadigheid (2022-2026). Het gaat om de uitvoering van marketingactiviteiten in de laatste maanden van 2022 en in 2023. De zeven Koloniën van Weldadigheid werken sinds 2020 samen aan marketing. Daaruit is een Toekomstperspectief voortgekomen waar de ambitie en doelen voor de toekomst op het gebied van toeristische ontwikkeling staan beschreven.

Verhogen fondsvermogen Energiefonds Drenthe (motie M2022-35)

Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten in te stemmen met een lening ter waarde van € 16 miljoen aan Energiefonds Drenthe. Met deze middelen kan het fonds tot en met 31 december 2025 ondernemers blijvend ondersteunen met kennis over en financiering van duurzame maatregelen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de op 28 september 2022 door de Statenfracties VVD, CDA, PvdA en Sterk Lokaal ingediende motie (M 2022-35). Daarbij stelt het college € 6,6 miljoen specifiek beschikbaar voor renteloze leningen voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Voor de afdekking van het risico op oninbaarheid voegen Gedeputeerde Staten 2,6 miljoen euro toe aan de Reserve opvang revolverend financieren.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Vaststelling Subsidieregeling Knelpuntenpot woningrealisatie Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben de subsidieregeling Knelpuntenpot woningrealisatie Drenthe vastgesteld. Hiermee komt €1.500.000,- beschikbaar om knelpunten bij Drentse woonprojecten te verhelpen. De regeling is ingesteld na een verzoek van Provinciale Staten in november 2021. De subsidie kan verleend worden aan projecten waar een onrendabele top bestaat en is voor zowel nieuwbouw-, transformatie- en sloop-nieuwbouwprojecten. Naast de knelpuntenpot kan ook gebruik gemaakt worden van de expertise van het Impulsteam om woningbouwprojecten te versnellen. De middelen dragen bij aan de ambitie van de provinciale Woonagenda voor een passender woningvoorraad in Drenthe.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Incidentele subsidies aan de vier Drentse voedselbankstichtingen (motie M 2022-31)

Naar aanleiding van de motie ‘Steun voor de Drentse voedselbanken’ (M 2022-31) stemt het college van Gedeputeerde Staten in met het verlenen van een eenmalige subsidie van in totaal 174.000 euro aan de vier Drentse voedselbankstichtingen. Met het geld kan een half jaar lang gezorgd worden voor voldoende voedselpakketten. De provincie stimuleert ook de samenwerking bij armoedebestrijding door overheden en inwonersinitiatieven. De provincie helpt bij de aanvraag van ESF-gelden voor voedselhulp. Samen met de betrokken partijen wordt verkend wat nodig en wenselijk is in de Drentse praktijk. Zie voor meer informatie het persbericht.

Indienen van twee aanvragen voor Regio Deals

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het indienen van twee Regio Deal aanvragen, namelijk Regio Deal Zuid- en Oost- Drenthe en Regio Deal Grensoverschrijdende spoorverbindingen. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten middels een brief.

Sociale veiligheid op en rond de Vechtdallijn

Sociale veiligheid op de Vechtdallijn is al enige tijd een aandachtspunt. Door vervoerder Arriva is voorgesteld om de sociale veiligheid via ‘vliegende teams’ en perroncontroles te regelen. Op deze wijze wordt ervoor gezorgd dat het personeel op de trein beter support kan krijgen bij (dreigende) incidenten waarbij het veiligheidsgevoel geborgd blijft. Arriva verwacht met het veiligheidsteam het veiligheidsgevoel van reizigers en personeel te waarborgen en de incidenten beheersbaar te houden. Rijk en beide provincies gaan akkoord met de voorgestelde aanpak.

Resultaten BO MIRT 10 november 2022

Op 10 november 2022 vond het bestuurlijk overleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) plaats. Tijdens dit overleg hebben Noord-Nederlandse bestuurders afspraken gemaakt met de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Provincie Drenthe werd vertegenwoordigd door gedeputeerde Vedelaar. Provinciale Staten zijn per brief geïnformeerd over de uitkomsten.

Overeenkomsten t.b.v. bestemmingsplanwijziging van het PNP-project klimaatbuffer Ootmaanlanden-Koningsschut

Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen met een samenwerkingsovereenkomst en een planschadeovereenkomst ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging en realisatie van het project Klimaatbuffer Ootmaanlanden-Koningsschut. Voor de uitvoering hiervan hebben Gedeputeerde Staten beide overeenkomsten ondertekend.
Zie voor meer informatie het persbericht.

Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) NV NOM op vrijdag 18 november 2022

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van het Jaarplan NV NOM 2023 en hebben deze ter informatie toegezonden aan Provinciale Staten.

3e Actualisatie/slotwijziging 2022 (14e wijziging van de begroting 2022)

Gedeputeerde Staten leggen Provinciale Staten de 3e Actualisatie/slotwijziging 2022 (14e wijziging van de begroting 2022) ter vaststelling voor.

Aanpak herstelwerkzaamheden vochtproblematiek Drents Museum

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de aanpak van de noodzakelijke herstelwerkzaamheden van de vochtproblematiek in de tentoonstellingsruimte van het Drents Museum.

Startnotitie Strategie Overige Veengronden (

De provincies Drenthe en Groningen hebben de opgaven in de ‘Strategie overige veengronden’ op hoofdlijnen in kaart gebracht. De opgaven voor de toekomst zijn: tegengaan CO2-uitstoot met oog op het verminderen van klimaatverandering, voorkomen van problemen met funderingen, tegengaan hoge beheer- en onderhoudskosten aan het watersysteem en andere infrastructuur en bescherming van de grond- en drinkwaterkwaliteit. Bij het in kaart brengen van de opgaven in het landelijk gebied zijn de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest, Drents-Overijsselse Delta en Vechtstromen nauw betrokken. Bij het in kaart brengen van de funderingsproblematiek zijn de Drentse gemeenten betrokken.