GS-besluitenlijst 1 november 2022


Subsidieaanvraag Economic Board Noord-Nederland 2.0

Gedeputeerde Staten stemmen in met een subsidie van maximaal € 99.662,- voor de Economic Board Noord-Nederland voor de periode van 1 april 2022 tot 1 april 2023.

Uitvoeringsprogramma interbestuurlijk toezicht (IBT) 2023

Het college van Gedeputeerde Staten heeft het Uitvoeringsprogramma IBT door de provincie Drenthe over het jaar 2023 vastgesteld. Het college informeert de colleges van Burgemeester en Wethouders (B&W) van de Drentse gemeenten hierover per brief. De provincie heeft wettelijk de taak toezicht te houden op de uitvoering van medebewindstaken door de gemeenten op de toezichtdomeinen ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, ruimtelijk erfgoed, huisvesting statushouders, archief en financiën. In het Uitvoeringsprogramma geeft de provincie aan op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan het IBT over het jaar 2023.

Beantwoording schriftelijke vragen JA21-fractie over Buslijnen in de ochtendspits

Het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe heeft vragen van de JA21-fractie over de volle Qliner-bussen in de ochtendspits beantwoord.

De beantwoording wordt geplaatst op www.drentsparlement.nl.

Stand van zaken en vervolg Bereikbaarheidsakkoord Emmen

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe en B&W van de gemeente Emmen hebben besloten de plannen voor de Rondweg Emmen op onderdelen bij te stellen. Door de nadelige effecten op het onderliggende wegennet en het gebrek aan draagvlak is besloten de ongelijkvloerse kruising Bargermeer niet uit te voeren. Het budget dat hiermee vrijkomt wordt gebruikt om de overige plannen uit het Bereikbaarheidsakkoord uit te voeren. Daarnaast is besloten de huidige snelheid op de Rondweg N391 van 70 km/u te handhaven en landbouwverkeer op de weg te blijven toestaan.

Economische Koers Drenthe in beeld

Halverwege de uitvoeringsperiode van de Economische Koers informeren Gedeputeerde Staten Provinciale Staten over behaalde resultaten en successen. De publieksuitgave Economische Koers Drenthe in beeld, verhalen uit het veld, laat een selectie van projectresultaten zien, waar met Drentse ondernemers en andere partijen aan wordt gewerkt.

Toezending definitief GLB-NSP

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over het definitief bij de Europese Commissie ingediende GLB-NSP.

Verstedelijkingstrategie regio Zwolle

Het college van Gedeputeerde Staten heeft kennisgenomen van de Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle en onderschrijft het document als samenwerkingsproduct van de regio. De strategie wordt benut bij de lopende gesprekken tussen Rijk, provincies en gemeenten om te komen tot afspraken over de inzet van beleid, instrumenten en middelen voor o.a. woningbouw en mobiliteit. De provincie Drenthe gaat samen met de betrokken partijen de strategie verder uitwerken.

Overzicht begrotingswijzigingen Statenvergadering 9 november 2022

Conform de werkwijze rondom begrotingswijzigingen geven Gedeputeerde Staten Provinciale Staten in een brief een overzicht van de begrotingswijzigingen die in de Statenvergadering van 9 november 2022 voorliggen en het effect daarvan op de vrije bestedingsruimte en eventueel op reserves.

Principebesluit aanvullende bijdrage OV-bureau Groningen Drenthe t.g.v. kostenontwikkeling Qbuzz 2022

Provinciale Staten worden geïnformeerd over een voorgenomen aanvullende bijdrage aan het OV-bureau als gevolg van de gestegen kosten door de corona- en Oekraïnecrisis.

Incidentele subsidie Rademakers Gieterij (2RG) te Klazienaveen in kader energiecrisis

Gedeputeerde Staten hebben besloten om een incidentele subsidie van € 144.450,-- toe te kennen aan Rademakers Gieterij in Klazienaveen. Deze subsidie is bedoeld als een bijdrage in de investering van het bedrijf in de aanschaf van een warmteterugwininstallatie. Rademakers Gieterij wil met de installatie de restwarmte van de gietoven benutten voor de verwarming van hun pand. Hiermee besparen zij vanaf deze winter 200.000 m3 aardgas per jaar.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Pilot monitoren stikstofemissie bij stalaanpassingen, monomestvergisting, stikstofstrippen en subsidie biogas hub Koekange

Gedeputeerde Staten stellen een subsidie van € 123.500,-- beschikbaar aan de energiecoöperatie Groengas Koekange Echten. Hiermee kan de coöperatie een project opstarten voor de realisatie van dertien monomestvergisters bij melkveehouders voor de productie van groen gas. Daarnaast willen de  melkveehouders ook graag een bijdrage leveren aan oplossingen voor het stikstofprobleem. Daarom stellen Gedeputeerde Staten ook een bedrag van €149.000,-- beschikbaar voor onderzoek naar de monitoring van stikstofemissies in stallen, vergisters en stikstofstrippers. Een onderzoek dat goed past in de programmatische aanpak stikstof van de provincie Drenthe.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Woo-verzoek inzake spuitschema behorende bij perceel aan de Lhee in Dwingeloo

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Woo-verzoek besloten documenten inzake de toegepaste gewasbeschermingsmiddelen op een perceel aan de Lhee in Dwingeloo openbaar te maken.