GS-besluitenlijst 5 juli 2022


Wijziging subsidieregeling alliantieprojecten Sociale Agenda provincie Drenthe en Openstellingsbesluit 2022

Gedeputeerde Staten hebben de Subsidieregeling alliantieprojecten Sociale Agenda provincie Drenthe opengesteld. In de periode 22 augustus tot en met 18 september 2022 kan op grond van deze regeling een subsidieaanvraag voor de Sociale Agenda worden ingediend.​

Subsidie project De Drentse Energiecoaches 2022

Gedeputeerde Staten verlenen een incidentele subsidie van € 47.625,00 aan de Natuur- en Milieufederatie Drenthe [NMFD] voor de opzet en uitvoering van het Lerend Netwerk Drentse energiecoach. In dit provinciale netwerk worden energiecoaches opgeleid en netwerk- en kennisbijeenkomsten georganiseerd om de rol en positie van de energiecoaches te verstevigen en toekomstbestendig te maken. Daarnaast voorziet het netwerk in de kwaliteitsborging en de continuïteit van de Drentse energiecoaches en wordt de effectiviteit van de inzet van de energiecoaches vergroot.

Publicatie kennisgeving Voornemen en kennisgeving Participatie gedeeltelijke verdubbeling N34 en aanpak verkeersplein Gieten

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de kennisgeving Voornemen en de kennisgeving Participatie in het kader van de gedeeltelijke verdubbeling van de N34 en de aanpak van verkeersplein Gieten te publiceren. Dit is een noodzakelijke stap in de projectbesluitprocedure die gevolgd gaat worden onder werking van de Omgevingswet. In de kennisgeving Voornemen geven we aan dat we een verkenning gaan uitvoeren naar de gedeeltelijke verdubbeling van de N34 en de aanpak van het verkeersplein Gieten.  Een ieder kan hierop een reactie indienen gedurende een periode van 9 weken na publicatie. In de kennisgeving Participatie staat hoe wij burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen betrekken bij het projectbesluit.

Brief minister de Jonge over bodemdaling en funderingsherstel

Op 16 november 2021 is een brief aan de ministeries van BiZa en I&W gestuurd over de motie van Provinciale Staten over de bodemdalingsproblematiek en funderingsschade. Provinciale Staten worden geïnformeerd over het antwoord van minister De Jonge waarin wordt aangegeven dat er wordt gewerkt aan de toekomstverkenning Fonds Duurzaam Funderingsherstel en dat er wordt gekeken naar de mogelijkheid om het fonds landelijke werking te geven.

Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over Groningen Airport Eelde

Gedeputeerde Staten hebben schriftelijk geantwoord op de vraag van 2 juni 2022 van de Statenfractie van GroenLinks om de intentieverklaringen van bedrijven behorende bij Statenstuk 2017-793 Toekomst Groningen Airport Eelde-Uitwerking beleidskeuze 'Investeren' openbaar te maken. Het betreft intentieverklaringen die zijn ontvangen met betrekking tot de door hun toegezegde bijdragen aan Groningen Airport Eelde (GAE)

Geursituatie ETP Wijster

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over het rapport Geursituatie ETP-Wijster 2020 & 2021, dat door de RUD Drenthe is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Midden-Drenthe en de provincie. Aanleiding voor het onderzoek waren onder meer klachten van omwonenden over geuroverlast. Op de website van de gemeente (www.middendrenthe.nl/etp) is meer te lezen over het rapport. Hier kunnen ook vragen worden gesteld of klachten worden gemeld.

Aanvullende middelen energietransitie Drenthe

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om een aanvullend budget van

€ 600.000,- ter beschikking te stellen voor de energietransitie in Drenthe. Het extra budget wordt ingezet voor de ontwikkeling van waterstofprojecten, ondersteuning bij groengasprojecten en gebiedsgerichte innovaties van het elektriciteitsnetwerk. Hiermee willen Gedeputeerde Staten de energietransitie versnellen en anticiperen op de stijging van de energieprijzen.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Beantwoording schriftelijke vragen CDA-fractie over informatiebijeenkomsten gedeeltelijke verdubbeling N34 en aanpak verkeersplein Gieten

Gedeputeerde Staten hebben schriftelijke vragen van de CDA fractie beantwoord over de informatiebijeenkomsten voor de gedeeltelijke verdubbeling van de N34 en aanpak verkeersplein Gieten. De beantwoording wordt geplaatst op: www.drentsparlement.nl/actueel/schriftelijke_vragen.

Project Versnelling Toezicht van de RUDD

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de voortgang van het project Versnelling Toezicht dat de RUDD heeft gemaakt om de kwaliteit van het toezicht op de provinciale inrichtingen te verbeteren.

Eindrapport Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over het eindrapport Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa. Dit rapport is opgesteld door provincie Drenthe, Waterbedrijf Groningen en waterschap Hunze en Aa’s en laat zien dat gewasbeschermings- en onkruidbestrijdingsmiddelen nog steeds een probleem vormen voor de drinkwaterwinning in het Drentsche Aa-gebied. De afgelopen jaren zijn er in het kader van het uitvoeringsprogramma vrijwillige maatregelen uitgevoerd om de vervuiling door gewasbeschermings- en onkruidbestrijdingsmiddelen in dit gebied te verlagen. Het rapport laat nu zien dat deze maatregelen onvoldoende hebben geholpen en dat een andere aanpak nodig is. Er wordt een externe commissie ingesteld die kijkt naar de acties die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd en naar een visie voor de toekomst.

Overzicht begrotingswijzigingen Statenvergadering 13 juli 2022

Conform de werkwijze rondom begrotingswijzigingen geven Gedeputeerde Staten Provinciale Staten in een brief een overzicht van de begrotingswijzigingen die in de Statenvergadering van 13 juli 2022 voorliggen en het effect daarvan op de vrije bestedingsruimte en eventueel op reserves.

Informeren PS over de gevolgen van de energiecrisis voor Drenthe

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten met een brief over de gevolgen van de huidige energiecrisis voor Drenthe. Het college probeert hier binnen haar mogelijkheden op te acteren en anticiperen voor Drentse organisaties, bedrijven en inwoners.

Startnotitie NPLG van minister voor Natuur en Stikstof en Kamerbrief 'Perspectief voor agrarische ondernemers' van minister van Landbouw

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de gebiedsgerichte aanpak in Drenthe voor stikstofreductie in reactie op de kamerbrieven van het Rijk van 10 juni 2022 met als onderwerp de ‘Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied’ en ‘Perspectief voor agrarische ondernemers.’ In deze Statenbrief zet het college uiteen hoe het de brieven in relatie tot de Drentse aanpak ziet. Het college kiest voor een aanpak die past bij het gebied en haar inwoners, waarbij gebruik wordt gemaakt van de kennis van de landgebruikers en waarbij ook de sociaaleconomische gevolgen worden meegewogen. Het college gaat voor het beste plan voor Drenthe.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Informeren nieuwe colleges van B&W over de Drentse aanpak van de woningcrisis

Gedeputeerde Staten informeren de Drentse gemeenten per brief over de landelijke en regionale prestatieafspraken om te komen tot versnelling van de woningbouw.

Green Deal Eiwitrijke gewassen ter uitvoering van de Nationale Eiwit Strategie

Gedeputeerde Staten stemmen in met het aangaan van de Green Deal Eiwitrijke gewassen. Drenthe is een van de tien provincies die zich samen met het Rijk en een groot aantal ketenpartijen gaan inzetten voor de opschaling van de teelt en verwerking van vlinderbloemigen (eiwitrijke gewassen als soja, lupine en veldbonen).

Zie voor meer informatie het persbericht.

Intentieverklaring Geactualiseerd Masterplan UNESCO Global Geopark de Hondsrug​

Op 8 juli 2022 heeft gedeputeerde Vedelaar namens de provincie Drenthe de Intentieverklaring bij het geactualiseerde Masterplan 2022-2027 van De Hondsrug UNESCO Global Geopark getekend. De provincie geeft hiermee aan dat zij achter het Masterplan staat en het van belang vindt de UNESCO-status voor de Hondsrug te behouden.

Ganzenfoerageergebied Fochteloërveen en gebiedsontwikkeling

Rondom het Fochteloërveen is onvoldoende (onverstoord) ganzenfoerageergebied aanwezig om aan de instandhoudingsdoelstellingen te voldoen. Hiertoe is de provincie wettelijk verplicht op basis van Natura-2000-wetgeving. Daarnaast zijn nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen niet mogelijk, indien er niet ter compensatie wordt geïnvesteerd in voldoende ganzenfoerageergebied. Daarom wordt er momenteel gewerkt aan een plan van aanpak.

Verkoop van gronden

Gedeputeerde Staten zijn voornemens gronden per inschrijving en rechtstreeks te verkopen en dit voornemen eerst te publiceren op de website van de provincie.