GS-besluitenlijst 12 juli 2022


Incidentele subsidieverlening voor Drentse Onderneming van het jaar 2022 en opzet Student Business Award 2022

Gedeputeerde Staten hebben besloten een subsidie van € 40.000,- te verlenen aan Stichting Drentse Onderneming van het Jaar. De bijdrage wordt verleend voor de organisatie van het evenement “Drentse Onderneming van het Jaar 2022” en het opstarten en organiseren van de “Business Student Award “. Met de award voor Drentse Onderneming van het Jaar worden innovatieve bedrijven in de spotlights gezet en als voorbeeld voor anderen gepresenteerd. In 2022 start de organisatie, samen met Drentse onderwijsinstellingen, ook met een aanmoedigingsprijs voor jonge ondernemers: de Business Student Award.

Hippische visie Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben € 5.000,-- beschikbaar gesteld aan Stichting Paardenroutes Drenthe voor het opstellen van een Drentse Hippische visie en uitvoeringsagenda. Doel is om de aanleg en het onderhoud van bestaande en nieuwe ruiter- en menroutes, de bewegwijzering daarvan en de ontwikkeling van routes voor recreatief gebruik te bevorderen, te borgen en toekomstbestendig te maken. Stichting Paardenroutes Drenthe werkt hierbij samen met hippische- en recreatieondernemers, terreineigenaren, KNHS Drenthe, Recreatieschap Drenthe, gemeenten en provincie Drenthe.

Subsidiering marketing coördinatie Koloniën van Weldadigheid

De provincie Drenthe verstrekt een bijdrage aan Stichting Marketing Drenthe voor coördinerende activiteiten ter uitvoering van het Toekomstperspectief marketing Koloniën van Weldadigheid in Nederland tot en met november 2022. Daarna volgt een voorstel voor gezamenlijke financiering voor de periode tot 2026.

Financiën regenboogbeleid 2022

Gedeputeerde Staten verlenen € 47.233,50 subsidie voor vier projecten om uitvoering te geven aan het regenboogbeleid. De projecten die een bijdrage ontvangen zijn: het regenboogsymposium in Assen, het regenboogfestival in Emmen, de fototentoonstelling Pride Photo in Assen en het project Veilige Kleedkamer voor Drentse sportverenigingen. Bij al deze initiatieven staat het thema ‘sport’ centraal en ze worden uitgevoerd in samenwerking met Drentse gemeenten, Movisie en CMO STAMM. Het regenboogbeleid is onderdeel van de Sociale Agenda binnen het thema inclusie.   ​

Wijziging SKNL en vaststellen als zelfstandige regeling

Gedeputeerde Staten hebben de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) provincie Drenthe gewijzigd conform landelijke afspraken. De SKNL is uit de Subsidiegids Platteland gehaald en als zelfstandige regeling vastgesteld.

Tweede openstellingsbesluit SKNL maatregelen Uitvoeringsprogramma Natuur Drenthe 2021-2023

Gedeputeerde Staten hebben besloten de uitvoering van de maatregelen in het kader van het Uitvoeringsprogramma Natuur Drenthe 2021-2023 mogelijk te maken via de openstelling van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap. De aanvraagperiode is van 15 juli tot en met 15 november 2022. Dit besluit is van belang voor gecertificeerde grondeigenaren.

Aanvullende bijdrage Noord-Nederland Verdient Circulair

Gedeputeerde Staten hebben voor het project Noord Nederland Verdient Circulair een aanvullende bijdrage van €44.896,- beschikbaar gesteld. Met het project wordt de omslag van een lineaire naar een circulaire economie in Noord-Nederland ondersteund. De aanvullende bijdrage wordt ingezet om individuele Drentse bedrijven nog meer te betrekken en te ondersteunen naar circulair ondernemerschap.

Vaststellen bebouwde komgrenzen Wegenwet gemeente De Wolden

De gemeente De Wolden gaat haar wegenlegger herzien. De wegenlegger is een registratie van alle openbare wegen buiten de bebouwde kom met bijbehorende onderhoudsplicht, inclusief de kunstwerken die in, onder of boven de betreffende weg liggen. Hiervoor is eerst nodig dat de bebouwde komgrenzen worden herzien en vastgesteld. Daarom is een verzoek op grond van de Wegenwet bij Gedeputeerde Staten als bevoegd gezag ingediend. Gedeputeerde Staten hebben de bebouwde komgrenzen van de gemeente De Wolden vastgesteld.

Wijziging Subsidieregeling behoud/herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2021-2024

Gedeputeerde Staten hebben de Subsidieregeling behoud/herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe gewijzigd. Met deze wijziging wordt een tweede aanvraagperiode voor het aanvragen van een subsidie in de vorm van een geldbedrag geregeld, namelijk van 1 juli tot en met 30 september. Deze wijziging treedt in werking na publicatie in het Provinciaal Blad. ​

Verkoop Huize Tetrode

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de voorgenomen verkoop van Huize Tetrode. Volgens de Akte van Levering destijds zal het gebouw als eerste aan de gemeente Assen te koop worden aangeboden.

Subsidieaanvraag Implementatie ANLb - Activiteiten BoerenNatuur en collectieven

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het voornemen tot verlening van een subsidie van  € 154.700,- aan Vereniging BoerenNatuur voor de implementatie van het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb). Hiermee kan invulling worden gegeven aan de verbreding van het ANLb en de onlosmakelijke samenhang met  een  groen-blauwe-architectuur.

Beantwoording vragen over TopDutch in Statencommissie FCBE d.d. 29 juni 2022

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten ter informatie een brief gestuurd waarin de gestelde vragen tijdens de Statencommissie FCBE d.d. 29 juni 2022 over het vervolg van de TopDutch-campagne worden beantwoord.

Kassier Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie Fluvius

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het vervullen van de kassiersrol namens de werkregio Fluvius voor de tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie. De werkregio maakt aanspraak op ongeveer €5 miljoen Rijkssubsidie om klimaatmaatregelen versneld uit te voeren, om al geplande ruimtelijke maatregelen uit te breiden met adaptieve maatregelen, of om nieuwe maatregelen op te pakken.

Afdoening toezegging in Statenvergadering van 1 juni 2022 over toesturen Monitor Discriminatie Noord-Nederland 2021

​Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de Monitor Discriminatie Noord-Nederland 2021 waarmee een toezegging tijdens de Statenvergadering van 1 juni jl. wordt afgedaan. De monitor is een regionale publicatie van de drie anti-discriminatievoorzieningen (ADV’s) in het Noorden en de Politie Eenheid Noord-Nederland. De Monitor geeft een overzicht van alle meldingen, van alle vormen van discriminatie die deelnemende partijen hebben geregistreerd. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme wordt uitgenodigd voor een gesprek met Provinciale Staten.

Informatiebehoefte PS t.a.v. beleid duurzame landbouw

Gedeputeerde Staten geven aan Provinciale Staten aan op welke wijze zij de informatiebehoefte van de Staten t.a.v. beleid duurzame landbouw willen invullen.

Afdoening toezegging over de voortgang voorbereidingen EK Wegwielrennen 2023

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de voortgang van de voorbereidingen van het EK Wegwielrennen 2023.

Subsidieregeling grondverwerving NNN – Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben besloten de Subsidieregeling grondverwerving NNN - Drenthe vast te stellen. Met deze subsidieregeling is het mogelijk subsidie te verstrekken voor het verwerven van grond, het pachtvrij of erfpachtvrij maken van grond of grondverwerving in combinatie met de verwerving van op die grond gevestigde gebouwen, voor zover dit noodzakelijk is voor die grondverwerving.

Evaluatieonderzoek gemeenschappelijke regeling (GR) Prolander in opdracht van de provincies Groningen en Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de evaluatie van de gemeenschappelijke regeling Prolander en sturen deze ter informatie aan Provinciale Staten. GS gaan aan de hand van de aanbevelingen uit het onderzoek aan de slag met een plan voor de toekomst van Prolander. Na de zomer worden Provinciale Staten hier nader over geïnformeerd.

Geactualiseerd programmaplan PNP 2022-2027

Gedeputeerde Staten hebben het geactualiseerde programmaplan van het Programma Natuurlijk Platteland vastgesteld. Tevens zijn acht deelprogrammaplannen vastgesteld.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Beantwoording schriftelijke vragen VVD-fractie over ontheffing afwijking openingstijden GAE

Gedeputeerde Staten hebben schriftelijk geantwoord op de vragen van 27 juni 2022 van de Statenfractie van de VVD over ontheffing voor afwijking van de openingstijden van Groningen Airport Eelde. De beantwoording wordt geplaatst op: www.drentsparlement.nl/actueel/schriftelijke_vragen

Subsidieregeling investeringen kleine en middelgrote Drentse musea

Gedeputeerde Staten hebben de Subsidieregeling investeringen kleine en middelgrote Drentse Musea vastgesteld. Kleine en middelgrote musea kunnen een bedrag van maximaal € 25.000,-- aanvragen voor investeringen in de vernieuwing van de vaste tentoonstelling en/of het gebouw ten behoeve van de vaste presentatie en/of het creëren van extra verdienmodellen. Hierbij is cofinanciering van minimaal 50 procent vereist. De regeling loopt van 1 september 2022 tot en met 15 november 2024.

Zie voor meer informatie het persbericht

Vaststelling Drentse Bomen- en Bossenstrategie

Gedeputeerde Staten hebben besloten de Drentse Bomen- en Bossenstrategie ter vaststelling voor te leggen aan Provinciale Staten. De Drentse Bomen- en Bossenstrategie bevat de ambitie van de provincie Drenthe om het bos met 3.700 hectare uit te breiden én beschrijft de wens om de kwaliteit van de bestaande Drentse bossen te verbeteren.

Goedkeuring EFRO-programma Noord-Nederland

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de goedkeuring van het EFRO-programma Noord-Nederland 2021-2027 door de Europese Commissie.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Subsidieaanvraag NICE Matters +

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een aanvullende subsidie van € 120.000,- voor Stichting NICE. Aan de Stichting NICE werd in 2019 een subsidie verleend voor het project NICE Matters tot eind 2022. NICE heeft alle beoogde projectresultaten volledig weten te realiseren, met als gevolg dat ook de projectbegroting volledig is benut. NICE heeft voor de periode mei 2022 tot 1 maart 2023 een aanvullend projectvoorstel ingediend om haar werkzaamheden te continueren en nog meer resultaten te kunnen boeken. Om geen dip in de continuïteit van de werkzaamheden van NICE te laten ontstaan wordt voor deze extra werkzaamheden van NICE een extra bijdrage beschikbaar gesteld. Ondertussen worden er met NICE gesprekken gevoerd over een mogelijke ondersteuning na 2022 op basis van een nog in te dienen projectplan.

De bestaande activiteiten van NICE bijvoorbeeld in initiatieven als Collectief Circulair Westerveld, circulaire buitendienst Gemeente Meppel, Port of Zwolle en materialen HUB de Stadterij in Hoogeveen leiden tot nieuwe kansrijke circulaire activiteiten in Drenthe.

Jaarstukken 2021 ‘Nazorg fonds gesloten stortplaatsen provincie Drenthe'

Gedeputeerde Staten, in de hoedanigheid van Algemeen Bestuur van het ‘Nazorg fonds gesloten stortplaatsen provincie Drenthe’, heeft het Dagelijks Bestuur goedkeuring verleend voor het gevoerde beleid van het Nazorg fonds met de daaraan verbonden baten en lasten, zoals opgenomen in de Jaarrekening 2021 ‘Nazorg fonds gesloten stortplaatsen provincie Drenthe’.

Voortgangsrapportage Binnenstadfonds over 2021

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de voortgang van het Binnenstadfonds. In de brief wordt de voortgang toegelicht aan de hand van gemeentelijke uitvoeringsprogramma's van centrum-/binnenstadsontwikkeling over 2021.

Zienswijze vaststellingsbesluit Groningengasveld 2022-2023

Gedeputeerde Staten stemmen in met het indienen van een zienswijze met begeleidende brief aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat met betrekking tot het ontwerp-vaststellingsbesluit Groningengasveld 2022-2023.

Voortgang en voortzetting PLED (Programma Lokale Energietransitie Drenthe)

Het programma Lokale Energietransitie Drenthe (PLED) krijgt een vervolg. Gedeputeerde Staten willen ruim € 4 00.000 beschikbaar stellen om het programma de komende twee jaar voort te kunnen zetten. Het PLED ondersteunt en versterkt lokale energie-initiatieven in Drenthe zodat inwoners in heel Drenthe ook zelf stappen kunnen zetten in de energietransitie. Provinciale Staten hebben de gelegenheid om wensen en bedenkingen in te brengen op het voorstel.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde van de PVV-fractie over klachten geluidsoverlast door windturbines in de Drentse veenkoloniën

Gedeputeerde Staten hebben vragen van de PVV-fractie over klachten geluidsoverlast door windturbines in de Drentse veenkoloniën beantwoord.

De beantwoording wordt geplaatst op: www.drentsparlement.nl/actueel/schriftelijke_vragen

Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde van de FvD-fractie over Structuurvisie windenergie gemeente Emmen

Gedeputeerde Staten hebben vragen van de FvD-fractie over de Structuurvisie windenergie van de gemeente Emmen beantwoord.

De beantwoording wordt geplaatst op: www.drentsparlement.nl/actueel/schriftelijke_vragen

Uitvoeringsprogramma’s Strategisch Plan Verkeersveiligheid, Mobiliteit op Maat en Fietsagenda

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om drie uitvoeringsprogramma’s van het Mobiliteitsplan 2021 – 2030 vast te stellen: het Strategisch Plan Verkeersveiligheid, Mobiliteit op Maat en de Fietsagenda. In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid staat de aanpak beschreven om verkeersveiligheid in Drenthe te verbeteren en het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. Dat doet de provincie aan de hand van vier pijlers: educatie, infrastructuur, handhaving en innovatie. In Mobiliteit op Maat staan de ambities en maatregelen om een breed aanbod van passend vervoer aan te bieden om de voorzieningen bereikbaar en toegankelijk te houden voor iedereen in Drenthe. De Fietsagenda beschrijft de ambities voor de komende jaren om de fiets als duurzaam alternatief te gebruiken. Met als aandachtspunten: meer mensen op de fiets, veiliger fietsen, compleet fietsnetwerk en een aantrekkelijk toeristisch fietsproduct.

Omgevingsvisie Drenthe 2022

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het definitieve ontwerp van de actualisatie Omgevingsvisie Drenthe 2022. Op het ontwerp zijn negen zienswijzen binnengekomen. Deze hebben geleid tot enkele aanpassingen van de teksten en kaarten. Ook zijn er voor geconstateerde fouten ambtshalve voorstellen tot wijziging gedaan. Gedeputeerde Staten leggen de Nota van Antwoord en de Omgevingsvisie Drenthe 2022 ter vaststelling voor aan Provinciale Staten.

Reactie Drents bod woonopgave

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten per brief over de reactie van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening op het Drentse bod om 18.800 woningen bij te dragen aan de nationale woonopgave.

Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde van de FvD-fractie over stikstof

Gedeputeerde Staten geven antwoord op de vragen van de fractie van Forum voor Democratie over stikstof. De beantwoording wordt geplaatst op: www.drentsparlement.nl/actueel/schriftelijke_vragen

Woo-verzoeken inzake de wolf

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van twee Woo-verzoeken over de communicatie tussen provincie Drenthe met een groot aantal partijen, organisaties en/of personen die betrekking hebben op de wolf besloten documenten openbaar te maken.