GS-besluitenlijst 30 augustus 2022


Bestuursrapportage 2022 en de 10e wijziging van de Begroting

Gedeputeerde Staten leggen in de Bestuursrapportage 2022 verantwoording af over de voortgang van de gemaakte begrotingsafspraken en leggen Provinciale Staten de 10e Begrotingswijziging 2022 ter vaststelling voor. Daarnaast wordt aan Provinciale Staten voorgesteld in te stemmen met de openstelling van de investeringskredieten Vernieuwde generiek digitale omgeving (€ 2.038.857,--), Vervanging e-beleid en -architectuur (€ 79.484, --) en Vervanging kantoorautomatisering Drents Museum (€ 238.451, --).

Beantwoording nagekomen zienswijze Attero op ontwerpactualisatie Omgevingsvisie Drenthe 2022

Attero heeft een zienswijze ingediend op de ontwerpactualisatie Omgevingsvisie Drenthe 2022.  Deze zienswijze is na afloop van de terinzagetermijn binnengekomen. Gedeputeerde Staten geeft in een brief een inhoudelijke reactie op de zienswijze. De zienswijze van Attero leidt niet tot aanpassing van de Omgevingsvisie Drenthe.