Rapporten


Rapporten

Eindrapport Praktijkproef Dwingelderveld

Eindrapport Praktijkproef Dwingelderveld_23-03-2020-def (pdf, 5 MB)

Artikelen over heideherstel vervolgonderzoek

Facilitating ecosystem assembly: Plant-soil interactions as a restoration tool. (pdf, 900 kB) 2018 in Biological Conservation. A.U. van der Bij et all.

Van kaal zand naar soortenrijke heide: de rol van het bodemleven. (pdf, 533 kB) 2020 in Vakblad Natuur, Bos, Landschap. M. Weijters et all.

Initial soil community drives heathland fungl community trajectory over multiple years through altered plant–soil interactions. (pdf, 1.8 MB) 2020 in New Phytologist. D. Radujkovic et all.

Converting agricultural lands into heathlands: the relevance of soil processes. (pdf, 4 MB) 2020 in Soils and Landscape Restoration, Hoofdstuk 13. R. van Diggelen et all.

Soil fauna development during heathland restoration from arable land: Role (pdf, 1.9 MB)
of soil modification and material transplant. (pdf, 1.9 MB) 2022 in Ecological engineering. P. Benetkova et all.

Vegetatiemonitoring van het natuurherstel Noordenveld. (pdf, 2 MB) Tussenrapportage 2021. R. van Diggelen, C. Liczner, W. Liczner, M. Liczner

Vegetatiemonitoring van het natuurherstel Noordenveld. (pdf, 2.2 MB)Tussenrapportage 2019. R. van Diggelen, L. Norda

Aanmeldingsnotitie M.E.R.

Aanmeldingsnotitie M.E.R. definitief (pdf, 1.3 MB)

Deelonderzoek Dwingelderveld pad en aarden wal

Deelonderzoeken Pad voor mensen met beperking en Aarden wallen langs A28 (pdf, 1.9 MB)

Deelonderzoek Waterbeheer

Deelonderzoek bijdrage waterbeheer tijdens extreme weersomstandigheden (pdf, 5.5 MB)
Bijlagen deelonderzoek waterbeheer (pdf, 5.5 MB)

Ecoduct Dwingelderveld

Toets inrichtingsmaatregelen in het kader van de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet (pdf, 638 kB)

Flora- en faunawet

Toets (her)inrichtingsmaatregelen in het kader van de Flora-en faunawet (pdf, 638 kB)
Kaart gebiedsnamen Dwingelderveld (pdf, 1 MB)
Kaarten bijlage 1 (pdf, 2.7 MB)
Kaarten bijlage 2 (pdf, 4.3 MB)

Natuurbeschermingswet

Toets (her)inrichtingsmaatregelen aan de Natuurbeschermingswet (pdf, 2 MB)
Kaarten (pdf, 5.4 MB)

Onderzoeken Archeologie

Archeologisch onderzoek Inrichtingsplan Dwingelderveld (pdf, 4.5 MB) nummer 313

Archeologisch onderzoek Dwingelderveld (pdf, 4.2 MB)
Archeologisch onderzoek aanvullende inrichtingsplannen Dwingelderveld (pdf, 6.2 MB)
(bureauonderzoek)
Archeologisch onderzoek Kloosterveld (pdf, 6.5 MB)
Archeologisch onderzoek landingsplaats ecoduct Dwingelderveld (pdf, 1.8 MB)
Archeologisch onderzoek aanvullende inrichtingsplannen Dwingelderveld (pdf, 2.6 MB)
(inventariserend veldonderzoek - aanvullende boringen)

Verkenning Natuur en Archeologie

Aarden wal: verkenning natuur- en archeologische waarden (pdf, 2.7 MB)

Vleermuizenonderzoek

Vleermuizenonderzoek (pdf, 1.6 MB)
(vliegroutes weg Lhee-Kraloo, Oude Hoogeveensedijk en Noordenveld)

Verkenning mogelijke "overlastdieren"

Verkenning van mogelijke "overlastdieren nabij Kloosterveld/De Broeken (pdf, 1.1 MB)

Laymansreport LIFE project Dwingelderveld

Technisch rapport

Final report LIFE NL_NAT_192 (pdf, 8.9 MB)