Natuur


Kort na het gereedkomen van de Omgevingsvisie 2010 zijn met het afsluiten van het Bestuursakkoord Natuur en het Natuurpact tussen Rijk en Provincies veel taken en verantwoordelijkheden op het gebied van natuur naar de provincie overgegaan. Details voor het onderdeel soortenbeleid moeten nog vastgelegd worden in de Natuurwet (naar verwachting in 2015 gereed). Eind 2014 zal het Flora- en faunabeleidsplan Drenthe vastgesteld worden. In de Geactualiseerde Omgevingsvisie Drenthe, (2014)is deze koers globaal vastgelegd. Verschillende facetten voor natuurbeleid zijn regelgeving, subsidies en ontwikkelingsmogelijkheden.

Regelgeving

Over de EHS, die nu aangeduid wordt met de term Natuurnetwerk Nederland, zijn landelijk afspraken gemaakt. De kern van het Natuurnetwerk blijft de EHS: hier stuurt de provincie maximaal met subsidies en regelgeving. De ambitie is hier gericht op het behoud van de bestaande waarden van de kernkwaliteit Natuur. De regelgeving is gekoppeld aan de begrensde EHS. De EHS wordt regelmatig geactualiseerd. De fijnste vertakkingen daaromheen hebben de aanduiding Natuurnetwerk Drenthe gekregen. Voor dit netwerk gelden minder regels. Gemeenten en waterschappen hebben hier als eerst verantwoordelijke de zorg voor natuurwaarden en biodiversiteit.

De bescherming van soorten is vastgelegd in de Flora- en faunawet. Naar verwachting zal de Nieuwe Wet Natuurbescherming in 2015 van kracht worden. Daarop vooruitlopend wordt een Flora- en Faunabeleidsplan Drenthe opgesteld. Hierin anticipeert de provincie op de nieuwe taken. Zij wil een actieve rol oppakken in het soortenbeleid. Daarnaast wil zij partners een helder kader bieden om uitvoering te geven aan de verschillende aspecten van het Drentse soortenbeleid via de lijnen van beschermen, beleven en benutten.

In het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 is de provincie verantwoordelijk voor de vergunningverlening in en rond de Natura 2000-gebieden.

Subsidies

De subsidieregelingen voor natuur zijn gekoppeld aan de vastgestelde EHS. In het Natuurbeheerplan staan de subsidiemogelijkheden aangegeven.

Natura-2000 gebieden

Voor de Natura 2000-gebieden worden de doelen (ïnstandhoudings- doelstellingen) vastgelegd in de beheerplannen. Realisatie van deze doelen kunnen voor een belangrijk deel gefinancierd worden met de zogenaamde PAS-maatregelen. De Natura 2000-beheerplannen zullen richting gevend zijn. Deze beheerplannen worden in 2015 afgerond.

Realisatiestrategie

Om de beschikbare middelen effectief in te zetten is in de Realisatiestrategie platteland Drenthe vastgelegd hoe de ambities voor de EHS met de beperkt beschikbare middelen gerealiseerd kunnen worden.

Ontwikkeling van een Robuust natuursysteem

Naast het behouden en beschermen van natuurwaarden wil de provincie ook bouwen aan een stevige natuur, een Robuust natuur natuursysteem in 2040.

De basis voor natuur die tegen een stootje kan en daardoor beleefd en benut kan worden wordt gevormd door een natuurnetwerk dat breder is dan de oude vertrouwde Ecologische Hoofdstructuur (EHS).Samen met maatschappelijke organisaties en betrokken ondernemers wil de provincie grotere en beter functionerende natuur maken, waar plek is voor wonen, werken, recreëren en ondernemen.

De beleidsnota "Gastvrije natuur - Natuurvisie 2040" is in samenspraak met partners in het veld opgesteld. Hierin staat hoe de provincie het Natuurnetwerk verder gaat opbouwen welke rol gemeenten, waterschappen, natuurbeheerders, andere maatschappelijke organisaties en particulieren daarin kunnen vervullen. De provincie wil grotere en beter functionerende natuur maken, waar plek is voor wonen, werken, recreëren en ondernemen. Welke doelen de Provincie wil bereiken in 2040 staat aangegeven op de kaart "Doelen natuur en landschap 2040".