Natuurbeheer en natuurbeheerplannen


In het Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2019 is de begrenzing van de bestuurlijke reservering van 1.000 hectare nieuwe natuur in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) opgenomen conform de Rijksafspraken verwoordt in het Natuurpact (2013). Het door GS vastgestelde Programma Natuurlijk Platteland geeft uitvoering aan deze afspraken.

Het Natuurpact heeft onder andere betrekking op verwerving/functieverandering, inrichting en beheer van natuur. Het NNN is gericht op het versterken van natuurgebieden, de aanleg van verbindingen daartussen en de verbetering van milieucondities. De provincie streeft bij de afronding van het NNN naar sterke combinaties met recreatie, waterberging, landbouw, landschap, cultuurhistorie en aantrekkelijk wonen. Naar aanleiding van de revisie van de omgevingsvisie wordt hier ‘Energie’ aan toegevoegd.

Natuurbeheerplan

Het Natuurbeheerplan beschrijft de beleidsdoelen en de subsidiemogelijkheden voor de ontwikkeling en het beheer van natuurgebieden, agrarische natuur en landschapselementen in de provincie Drenthe. Dit plan is verankerd in het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Jaarlijks herzien wij het Natuurbeheerplan, afhankelijk van maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen, zowel op tekst als inhoud.

Het SNL ligt ten grondslag voor de Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer (SVNL) en Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL). Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert beide regelingen voor de provincie Drenthe uit.

In het Natuurbeheerplan zit een beheertypen-, ambitie- en waterkaart. Voor de SVNL is de beheertypenkaart en waterkaart van belang en voor de SKNL de ambitiekaart.

Hiernaast treft u het Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2018 (het geldende plan voor 2018) en het Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2019 (voor het beheerjaar 2019) aan. Dit laatste plan is door Gedeputeerde Staten op 29 mei 2018 vastgesteld en is vanaf 7 juni 2018 digitaal in te zien.

Natuurbeheer

Voor natuurbeheer staat op de beheertypenkaart aangegeven welke gebieden in principe voor subsidie in aanmerking komen. Er bestaan twee soorten aanvragers: grote beheerders (> 150 hectare) en kleine beheerders (< 150 hectare). Alleen beheerders die gecertificeerd zijn kunnen beheersubsidie aanvragen.

Vanaf 1 januari 2017 geldt de nieuwe landelijk aanpak ‘kleine beheerders’. Kleine beheerders van bos- en natuurterreinen moeten om subsidie te krijgen zich aansluiten bij een zogeheten collectief, die een gezamenlijke aanvraag doen van minimaal 150 hectare. De provincie Drenthe sluit vervolgens een contract met deze overkoepelende organisaties van samenwerkende natuurbeheerders.

De Unie van Bosgroepen en het Natuurcollectief Drenthe treden op als tussenpersoon tussen de provincie Drenthe en de individuele natuurbeheerders. Zij zijn de spil in de vernieuwde aanpak.

Agrarisch Natuurbeheer per 1 januari 2016

Per 1 januari 2016 geldt het vernieuwde Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). De kern van het vernieuwde subsidiestelsel is dat er meer focus en samenwerking komt in het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Dit moet leiden tot meer effectiviteit en efficiëntie door intensiever in te zetten op de meest kansrijke gebieden voor agrarisch natuurbeheer en door een meer samenhangend collectief beheer. Vanaf 2016 kunnen alleen gecertificeerde agrarische collectieven subsidie voor agrarisch natuurbeheer ontvangen.

Vanaf 2016 is het mogelijk ook agro-, natuur-, milieu- en klimaatdiensten voor waterkwaliteit en kwantiteit te kunnen mee financieren vanuit het Natuurbeheerplan. Daarbij kan gedacht worden aan maatregelen die bijdragen aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en klimaatadaptie in combinatie met herstel en instandhouding van biotopen. In bijlage 3 Waterkaart van het Natuurbeheerplan zijn een aantal gebieden begrensd, waar blauwe diensten kunnen worden ingezet.

Voor Drenthe speelt Agrarische Natuur Drenthe een centrale rol. Deze coöperatie is namens de leden/deelnemers aanvrager en begunstigde van subsidie voor ANLb.

Omvorming en inrichting van landbouwgrond naar natuur

Op de ambitiekaart van het Natuurbeheerplan staan gronden waar omvorming naar natuur van toepassing is aangegeven met het beheertype N00.01 (Nog om te vormen naar natuur). Gronden met deze aanduiding komen in principe in aanmerking voor functieverandering en/of inrichtingssubsidie via de SKNL-regeling.

Website BIJ12 Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Uitgebreide en actuele informatie over bovengenoemde onderwerpen is te vinden op Subsidiestelsel Natuur en Landschap - BIJ12