Subsidie Omvorming van landbouwgrond naar natuur en inrichting (SKNL)


De provincie Drenthe stelt subsidie voor inrichting (investeringssubsidie) van natuurgronden en de omvorming van percelen naar natuur (subsidie functieverandering) binnen Natuurnetwerk Nederland (NNN). De subsidie wordt uitgekeerd om bij te dragen aan de realisatie- en de kwaliteit van het NNN.

Aanvragen

De hieronder genoemde partijen kunnen een aanvraag indienen op basis van het openstellingsbesluit. Een aanvraag voor investeringssubsidie of functieverandering kan pas worden ingediend indien de aanvraag vergezeld gaat met een positieve prétoets, welke afgenomen wordt door Prolander. Aanvragen lopen via de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Bij goedkeuring wordt jaarlijks subsidie uitgekeerd gedurende een periode van zes jaar, mits het beheer volgens de richtlijnen wordt uitgevoerd.

Het doel

De provincie is verantwoordelijk voor het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), een landelijk netwerk van natuur- en agrarische gebieden met een speciale natuurkwaliteit. Het netwerk bestaat zowel uit afzonderlijke natuurgebieden als uit verbindingszones die deze natuurgebieden met elkaar verbinden. Het doel van het NNN is het behouden en bevorderen van de biodiversiteit in Nederland.

Ten behoeve van de realisatie van het NNN is omvorming van gronden zonder natuurfunctie naar natuur van belang. Voor deze omvorming is subsidie voor functieverandering beschikbaar. Daarnaast zijn er gronden waar een éénmalige ingreep kan leiden tot een verbetering van de natuurwaarden. Voor deze inrichtingsprojecten kan er aanspraak gemaakt worden op investeringssubsidie.

Voor wie

Zowel eigenaren als erfpachters komen in aanmerking voor investeringssubsidie. Voor subsidie ten behoeve van functieverandering komen alleen eigenaren in aanmerking.

Voorwaarden

Regeling

Subsidie ten behoeve van investeringen- en functieverandering vallen beide onder de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur- en Landschapsbeheer (SKNL), welke onderdeel uitmaakt van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL).

Natuurbeheerplan

Het natuurbeheerplan bevat 2 kaarten: de beheertypenkaart en de ambitiekaart. Op de beheertypenkaart wordt de bestaande natuur weergegeven. De ambitiekaart geeft aan welke natuur de provincie binnen het NNN ambieert.

Op de ambitiekaart is aangegeven in welke gebieden gebruik kan worden gemaakt van inrichtingssubsidie en subsidie ten behoeve van functieverandering. Inrichtingssubsidie is beschikbaar voor gebieden waar de provincie een ander type natuur ambieert als het huidige. Dit gebied staat daarom met een ander natuurtype aangegeven op de beheertypenkaart dan op de ambitiekaart.

Subsidie voor functieverandering is beschikbaar voor gronden die op de ambitiekaart het beheertype N00.01 (nog om te vormen naar natuur) hebben.

Kosten

Investeringssubsidie dekt maximaal 100 procent van de subsidiabele kosten. Bij functieverandering wordt de grond voor- en na omvorming getaxeerd door een onafhankelijke taxateur. De waardevermindering van de grond wordt volledig vergoed.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met het SNL-team van Prolander, de uitvoeringsorganisatie van de provincie Drenthe. U kunt het SNL-team bereiken via pro­lan­der-snl@pro­lan­der.nl, of het volgende telefoonnummer: 0592-365000.