Het programma Vitaal Platteland wil natuurinclusieve landbouw in de praktijk waarmaken. ‘Drents Plateau’, onder die naam wordt het interbestuurlijk programma Vitaal Platteland in onze provincie uitgevoerd. De gezamenlijke ambitie is om te komen tot een sector met gesloten kringlopen van stikstof, fosfaat en organische stof op gebieds- en bedrijfsniveau. Drents Plateau bestaat uit drie deelprojecten die elk een andere achtergrond en omvang hebben.

Sámen boeren voor Drentse bodem

Een ruime gewasrotatie is goed voor de bodem. Drentse boeren verruimen hun bouwplan door onderling te ruilen en samen te werken. Dit project geeft een praktische aanzet voor de verdere verduurzaming van deze samenwerking tussen akkerbouwers en melkveehouders. Ook overheden en beleidsmakers worden hierin meegenomen.

Boermarke Zeijen: gebiedsgericht werken

Duurzaam boeren in een vitaal landschap, dat is de wens van Boermarke Zeijen.

Onderzoeksboerderij natuur en landbouw

Bij Eytemaheert wordt door de Wageningen University & Research (WUR) onderzoek gedaan naar nieuwe kansen voor natuurinclusieve kringlooplandbouw.