Meerjarige scheurproeven van gras


Samen met boeren kijken we zo hoe zij de gewasrotatie nog beter kunnen inzetten voor bodem en water. Eén van de ideeën van de boeren is om te zorgen dat zij geen glyfosaat nodig hebben bij het scheuren van gras. Hiervoor moeten zij de graszode eerder kapot maken (scheuren) zodat het verteringsproces wordt gestart. Dit noemen we wintervoorploegen. Ironisch genoeg vormt de wetgeving hiervoor een belemmering. Via proeven onderzoeken we het effect van wintervoorploegen op zandgrond.

De hypothese is dat bij vroeger scheuren, geen glyfosaat nodig is. Ook kan het scheurmoment zo beter worden afgestemd op het moment dat het volggewas de stikstof opneemt. De kans op stikstofverliezen wordt dan lager.

Vrijstelling voor vroeg scheuren

Wettelijk mag de graszode op zandgrond pas gescheurd worden na 1 februari. In de praktijk gebeurt dit vaak nóg later, doordat op het bedrijf rond die tijd andere voorjaarsdrukte is of omdat het land in februari te nat is.

Zandgrond

Via proeven onderzoeken we het effect van wintervoorploegen op zandgrond. Dat betekent dat de zode tijdens de winter al wordt gescheurd. Voor de proeven is een vrijstelling afgegeven om in de winter de graszode te scheuren.

Minder stikstofverliezen en minder glyfosaat

De hypothese is dat door gras vroeg te scheuren, het gebruik van glyfosaat niet meer nodig is. De zode heeft dan immers voldoende tijd om te verteren voordat de bewerkingen plaatsvinden. De scheurdatum van 1 februari is echter ingevoerd om verliezen tegen te gaan. Wintervoorploegen mag dus geen nadelig effect hebben op uitspoelingskansen van stikstof. Vroeg scheuren heeft als tweede voordeel dat het scheurmoment beter kan worden afgestemd op het moment dat de stikstof uit de zode vrijkomt en het volggewas de stikstof opneemt. De kans op stikstofverliezen wordt in dat geval zelfs lager.

Praktische kant

Belangrijk is natuurlijk de praktische uitvoering. Waarom scheuren boeren de graszode pas in maart? Grotendeels komt dit door het weer, maar planning speelt ook een rol. Hoe zorgen we er binnen de samenwerking voor dat eerder scheuren mogelijk wordt als dat duurzamer blijkt? Vroeg scheuren kan bijvoorbeeld alleen als de onderlinge planning óók vroeg rond is.

Praktijk en wetgeving

Verder kijkt dit project naar de duur van de graslandperiode in de totale gewasrotatie. Met andere woorden: na hoeveel jaar wordt de graszode weer ondergewerkt? Het project koppelt de uitkomsten van deze scheurproeven aan de praktijk en maakt de (on)mogelijkheden met de huidige wetgeving inzichtelijk.