Subsidie Energiestudies industriële bedrijven


Bedrijven en instellingen met een jaarlijkse energierekening van minimaal € 200.000, kunnen subsidie aanvragen voor een energiestudie. Met deze subsidie kunnen zij laten onderzoeken welke energiebesparingsmogelijkheden er zijn binnen hun energiebeheer en productieprocessen. Zo krijgen de bedrijven en instellingen inzicht in bijvoorbeeld het voorkomen van warmteverlies en in de optimalisatie van het productieproces, en kunnen zij vervolgens maatregelen gaan nemen om energie te besparen.

Ondertekenen met DigiD voorlopig niet mogelijk

Het digitaal ondertekenen met DigiD is vanwege technische redenen voorlopig niet mogelijk bij onze aanvraagformulieren.  I.p.v. daarvan kunt u bij de betreffende formulieren een gescande versie van uw handtekening toevoegen. Hiervoor gebruikt u het beschikbare format.  Later dit jaar zal ondertekenen met DigiD weer mogelijk zijn.  Ondertekenen met eHerkenning blijft wel mogelijk.

Voor wie

De regeling is bestemd voor bedrijven met een locatie in Drenthe met een energiegebruik van € 200.000,--  aan energiekosten per jaar.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt de aanvraag getoetst aan de volgende criteria:

  • er is aangetoond dat de energiestudie, die verricht gaat worden door de externe adviseur, leidt tot inzicht in mogelijke energiebesparingsmaatregelen die verder gaan dan de wettelijk verplichte energiemaatregelen van de subsidieontvanger;
  • de externe adviseur heeft kennis van en ervaring met energiesystemen bij bedrijven, doorgrondt de processen, systemen en producten van en rond een locatie en is een goede gesprekspartner voor de bedrijfsleiding;
  • de externe adviseur heeft relevante en verifieerbare kennis van de bestaande energie-infrastructuur en de energievoorziening van bedrijven;
  • de externe adviseur heeft de kennis en ervaring om lange(re) termijn scenario’s te ontwikkelen die onder meer ingaan op de toekomstige energievoorziening op regionale schaal.

De volgende kosten komen voor subsidie in aanmerking:

  • de kosten die nodig zijn voor de uitvoering van de energiestudie en de rapportage;
  • maximaal 10% van de subsidiabele kosten mogen bestaan uit kosten voor de begeleiding van het project door de aanvrager.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten. De subsidie is maximaal € 30.000,-- per locatie.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Aanvraagperiode: 1 juni 2022 tot en met 1 oktober 2025

Subsidieplafond: € 100.000,--

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55