Subsidie Cultuurhistorie Drenthe


Om eigenaren van terreinen te stimuleren om aanwezige cultuurhistorische elementen en de kennis daarover in te zetten bij ruimtelijke ontwikkeling en de aanpak van maatschappelijke opgaven.

Cultuurhistorische elementen kunnen een inspiratie zijn bij de aanpak van maatschappelijke opgaven en terreinontwikkeling, maar dan moet de kennis hierover wel aangeboord worden. Deze regeling biedt eigenaren een vergoeding voor het laten doen van cultuurhistorisch onderzoek, zo wordt de bestaande kennis meer benut en praktisch ingezet.

Ondertekenen met DigiD voorlopig niet mogelijk

Het digitaal ondertekenen met DigiD is vanwege technische redenen voorlopig niet mogelijk bij onze aanvraagformulieren.  I.p.v. daarvan kunt u bij de betreffende formulieren een gescande versie van uw handtekening toevoegen. Hiervoor gebruikt u het beschikbare format.  Later dit jaar zal ondertekenen met DigiD weer mogelijk zijn.  Ondertekenen met eHerkenning blijft wel mogelijk.

Voor wie

  1. initiatiefnemers van ruimtelijke transformatieprocessen. Dit kunnen zowel terreineigenaren en projectontwikkelaars zijn als gemeenten die een ontwikkelingsvisie voor een gebied of terrein binnen hun gemeente willen maken;
  2. initiatiefnemers van ruimtelijke projecten op het gebied van maatschappelijkeopgaven. Hieronder kunnen worden verstaan:
  • bewonerscollectievenof coöperaties, mits deze een rechtspersoonlijkheid hebben;
  • begeleidendeorganisaties, mits deze een rechtspersoonlijkheid hebben.

Het doel

De subsidie heeft tot doel het ondersteunen en stimuleren van gemeenten, terreineigenaren en projectontwikkelaars bij het ontwikkelen van gebiedsvisies, ruimtelijke ontwerpprincipes of kwaliteitskaders gebaseerd op cultuurhistorische waarden. Daarnaast heeft de subsidie tot doel het ondersteunen en stimuleren van de inzet van cultuurhistorische analyse voor projecten op het gebied van maatschappelijke opgaven.

Voorwaarden

Subsidiabele activiteiten

  1. De ontwikkeling van gebiedsvisies, ontwerpprincipes of kwaliteitskaders gebaseerd op cultuurhistorische waarden, als onderlegger of kader voor ingrijpende veranderingen in een gebied.
  1. Cultuurhistorische analyses en ontwerp op basis daarvan, voor projecten op het snijvlak van maatschappelijke opgaven en participatie.

De hoogte van de subsidie

  1. De hoogte van de subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 10.000,-- per aanvraag voor de doelgroep genoemd in artikel 4 onder a. Het maximum kan tot en met € 5.000,-- worden verhoogd indien sprake is van een grote complexiteit van de opgave door de aanwezigheid van veel verschillende cultuurhistorische waarden en/of ingrijpende veranderingen in de ruimtelijke inrichting of bestemming.
  1. De hoogte van de subsidie bedraagt ten hoogste 75% van de subsidiabele kosten tot eenmaximum  van € 5.000,-- per aanvraag voor de doelgroep genoemd in artikel 4 onder b.
  1. Indien er voor het project nog andere provinciale subsidies worden aangevraagd mag de totale provinciale bijdrage niet meer dan 75% van de totale begroting bedragen.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Subsidieplafond voor 2024: € 30.000,00

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Stichting Kunst & Cultuur (K&C) helpt

Heb je een idee voor een project op cultureel gebied maar vind je het lastig om partners te vinden? Kan je wel wat hulp gebruiken bij het opstellen van een projectplan of wil je advies over het aanvragen van subsidies? Zoek dan contact met Stichting Kunst & Cultuur (K&C) . K&C helpt amateurs en professionals bij het opzetten van kansrijke culturele projecten.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55