Bos kappen


U mag niet zomaar bossen of bomenrijen omhakken of rooien. Dit moet u vooraf bij de provincie melden. De provincie kan het kappen verbieden.

Het omhakken of rooien van bossen of bomenrijen mag niet zomaar. Dit geldt voor een groep bomen of struiken, buiten de bebouwde kom van gemeenten, die:

 • een oppervlakte heeft van minimaal 1000 m2 of
 • bestaat uit 1 of meer rijen van minimaal 21 bomen, gerekend over het totaal aantal rijen

Dit moet u vooraf bij de provincie melden. U doet dan een melding ‘Kappen van houtopstanden (buiten de bebouwde kom)’.

De provincie kan u verbieden te kappen als dat nodig is voor de bescherming van bijzondere natuurwaarden of landschappelijke waarden. Een kapverbod geldt in principe voor 5 jaar, maar als de provincie dat nodig vindt, dan kan de provincie het kapverbod verlengen.

Mag u wel kappen, dan moet u zorgen dat binnen drie jaar op dezelfde plek weer bos of een bomenrij komt met in ieder geval een dekkingsgraad van 80%. Lukt dit niet, neem dan in elk geval contact op met de provincie via vth@drenthe.nl.

Als u de bomen permanent wilt verwijderen, moet u eerst een omgevingsvergunning aanvragen. Het aanvragen van deze vergunning en het indienen van een kapmelding moet u apart van elkaar doen.

In de volgende situaties hoeft u het kappen van bomen niet bij de provincie te melden:

 • binnen de bebouwde kom (u moet dan meestal wel toestemming krijgen van de gemeente)
 • op erven en in tuinen
 • fruitbomen en windschermen langs boomgaarden
 • kweekgoed
 • uit populieren of wilgen bestaande beplantingen langs (water)wegen (alleen als deze niet geknot zijn);
 • uit populieren of wilgen bestaande beplantingen in 1 rij langs landbouwgronden (alleen als deze niet geknot zijn)
 • naaldbomen, bedoeld als kerstbomen, als deze niet ouder zijn dan 20 jaar
 • het dunnen van een houtopstand
 • als het kappen nodig is voor het aanleggen of onderhouden van brandgangen
 • als het kappen nodig is om de doelen van de Vogelrichtlijn te halen
 • als het kappen nodig is om de natuurwaarde van een Natura 2000-gebied te behouden
 • als het kappen nodig is voor:
  • het uitvoeren van een verkeersproject dat voor het hele land belangrijk is (bijvoorbeeld autosnelweg verbreden, Schiphol uitbreiden)
  • boren naar delfstoffen dieper dan 100 meter onder de oppervlakte
  • boren dieper dan 500 meter voor het winnen van aardwarmte
  • militaire activiteiten
  • een vlucht met opsporings- en reddingshelikopters buiten de reguliere routes
  • grensbewaking

Aanpak

Zo doet u een melding voor het kappen van bos:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een melding moet doen. U kunt dit meteen doen.
 • Log in: 
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

Voorwaarden

Als u bossen mag kappen, dan moet u meestal evenveel nieuwe bomen planten

Termijn

Minimaal 4 weken voordat u wilt gaan kappen, doet u bij de provincie een kapmelding. Heeft u in die 4 weken geen kapverbod van de provincie gekregen? Dan mag u gaan kappen.

Bezwaar en beroep

U kunt geen bezwaar maken tegen een melding.

Als de provincie u een (gedeeltelijk) kapverbod geeft, dan kunt u tegen dit besluit binnen 6 weken bezwaar maken. Bent u het daarna niet eens met de beslissing van de provincie? Ga dan in beroep bij de rechtbank. Eventueel kunt u ook nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55