Subsidie MKB Advies Voucher


Met deze regeling kunnen in Drenthe gevestigde MKB’ers subsidie aanvragen voor bedrijfsontwikkelingen die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van een slimme en groene economie mét impact in Drenthe.

Voor wie

De vouchers zijn bestemd voor ondernemers uit het mkb (midden- en kleinbedrijf). De onderneming moet gevestigd zijn in Drenthe.

Over de subsidie

 1. Subsidie kan worden verstrekt voor de inhuur van een kennisleverancier.
 2. De kennisleverancier levert advies ten behoeve van een bedrijfsontwikkeling die aansluit op tenminste één van de thema’s Groen, Slim en Impact:
  1. een bedrijfsontwikkeling sluit aan op het thema Groen als de aanvrager stappen wil zetten in het verduurzamen van zijn bedrijfsvoering en/of bedrijfsprocessen die uiteindelijk leiden tot grondstoffenbesparing en/of reductie van CO²-uitstoot. De beoogde maatregelen waarvoor advies nodig is, richten zich hierbij op:
   • het efficiënter en/of circulair omgaan met bestaande of herbruikbare grondstoffen;
   • het ontwikkelen en/of toepassen van Biobased grondstoffen;
   • het korter maken van productieketens;
   • de verduurzaming van bedrijfspand, bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen.
  2. een bedrijfsontwikkeling sluit aan op het thema Slim als de aanvrager stappen wil zetten op het gebied van innovatie en/of een meer digitale/datagedreven bedrijfsvoering. De beoogde maatregelen waarvoor advies nodig is, richten zich hierbij op:
   • technologische innovatie;
   • marktinnovatie;
   • digitalisering, automatisering en optimalisering van processen;
   • ontwikkeling van nieuwe digitale business- en verdienmodellen, digitale dienstverlening en/of digitale verkoopkanalen;
   • aanpak digitale veiligheid.
  3. een bedrijfsontwikkeling sluit aan op het thema Impact als de aanvrager stappen wil zetten die van sociaal-maatschappelijke meerwaarde zijn. De beoogde maatregelen waarvoor advies nodig is, richten zich hierbij op:-
   • sociaal-maatschappelijke bedrijfsvoering: arbeidsparticipatie, inclusie en diversiteit, sociale cohesie, verbeteren zorg en welzijn, bestrijden van armoede, tegengaan eenzaamheid, sociale innovatie;-
   • continuïteit bedrijvigheid: bedrijfsovername en bedrijfsopvolging.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan de volgende criteria:

 • de inhuur van kennis is geënt op de bedrijfsontwikkeling van mkb’ers die aansluiting vindt bij de onderscheiden thema’s, maatregelen en voorwaarden zoals genoemd in artikel 3;
 • de kennis wordt ingekocht bij een kennisleverancier die aantoonbaar over de benodigde kennis of expertise beschikt in het gevraagde kennisdomein van bedrijfsontwikkeling.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 3.000,--. Het minimale subsidiebedrag is €1.000,-.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Subsidieplafond voor 2024:

 • Deelplafond A: bestemd voor subsidiabele activiteiten ten behoeve van de thema’s Groen en Slim € 250.000,00
 • Deelplafond B: bestemd voor subsidiabele activiteiten ten behoeve van het thema Impact € 80.000,00

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55