Wet milieubeheer, ontheffing


U mag geen handelingen verrichten die verboden zijn in de Wet milieubeheer. Onder bepaalde voorwaarden kunt u ontheffing aanvragen voor het verrichten van deze verboden handelingen. Voorbeelden van verboden handelingen zijn:  het afgeven van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen aan een persoon die daarvoor geen vergunning heeft; het afvoeren van afvalwater of andere afvalstoffen naar een geschikt inzamelingspunt zonder dat aan de gewenste voorwaarden is voldaan; het juist toepassen of verwijderen van verboden gevaarlijke afvalstoffen; het verbranden en/of storten van afvalstoffen buiten een daartoe bestemde inrichting. Bijvoorbeeld het verbranden van aardappelloof of tuinafval.

Voorwaarden

U kunt een ontheffing aanvragen als de onderstaande voorwaarden van toepassing zijn: milieubescherming is niet in gevaar; het gaat om doeltreffend beheer van afvalstoffen of afvalwater; het gaat niet om gevaarlijke afvalstoffen (deze voorwaarde geldt alleen voor ontheffingen door de provincie).Ook andere voorwaarden zijn mogelijk. Dit is afhankelijk van uw situatie. Ga voor meer informatie hierover naar de ontheffingverlener.

Contact

U vraagt de ontheffing aan bij de juiste instantie. Dit kan zijn de gemeente, de provincie of de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het ligt aan de handeling die u wilt uitvoeren waar u moet zijn.

Termijn

Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag wordt een beslissing genomen.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55