Beschermd natuurmonument en Natura 2000-gebied, aanwijzing


De minister van Economische Zaken kan gebieden verklaren tot beschermde natuurgebieden of Natura-2000-gebieden. Voordat dit gebeurt, liggen de ontwerpbesluiten ter inzage bij de provincie. Een omschrijving van een Natura-2000-gebied staat in de Vogelrichtlijn of de Habitatrichtlijn. Deze 2 richtlijnen van de Europese Unie zijn in Nederland verwerkt in de Natuurbeschermingswet 1998:

De Vogelrichtlijn is bedoeld om alle wilde vogelsoorten en hun leefgebied te beschermen.
De Habitatrichtlijn beschermt het instandhouden van de natuurlijke verscheidenheid van de leefomgevingen van wilde planten en dieren.
Het ontwerpbesluit kan tijdens de inzageperiode van 6 weken door iedereen worden ingezien. Ook kunt u in deze periode uw reactie schriftelijk indienen bij de provincie. De provincie stuurt eventuele reacties naar de minister. Een gebied kan pas tot beschermd natuurgebied verklaard worden nadat het ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegen.

Contact

U kunt een besluit voor de aanwijzing van een beschermd natuurmonument of een Natura-2000-gebied inzien bij de provincie.
Het ontwerp van de aanwijzingsbesluiten kunt u tijdens de inzageperiode inzien bij de provincie. U kunt alleen dan schriftelijk reageren bij de provincie. De provincie stuurt de reacties vervolgens naar de minister.

Termijn

De inzageperiode is 6 weken. Binnen een jaar na de inzageperiode kan de minister overgaan tot de aanwijzing.

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55