Begroting en jaarrekening van gemeenten of gemeenschappelijke regelingen, goedkeuring door provincie


De provincie kan na beoordeling stellen dat de begroting van een gemeente of een gemeenschappelijke regeling niet in evenwicht is. Is op grond van de meerjarenraming ook niet te verwachten dat dat in de eerstvolgende jaren wel het geval is? Dan moet de gemeente of gemeenschappelijke regeling de begroting en de bijbehorende begrotingswijzigingen ter goedkeuring voorleggen aan de provincie. Zolang de provincie geen goedkeuring aan de begroting van de gemeente of gemeenschappelijke regeling verleent, is toestemming van de provincie nodig voor het doen van uitgaven door de gemeente.

Voorwaarden

Goedkeuring door de provincie is nodig in de volgende gevallen:

  • De jaarrekening van het tweede aan het begrotingsjaar voorafgaande jaar is niet in evenwicht en is niet tijdig ingezonden aan de provincie.
  • De begroting is niet op tijd naar de provincie gestuurd.

Contact

De jaarrekening en begroting dient u in bij de provincie.

Termijn

Een gemeente dient haar begroting vóór 15 november en de jaarrekening vóór 15 juli bij de provincie in. Gemeenschappelijke regelingen dienen de jaarrekening vóór 15 juli en de begroting vóór 1 augustus in bij de provincie. De provincie moet het besluit om een begroting onder toezicht te plaatsen vóór 1 januari aan de gemeente doorgeven. Daarna neemt de provincie een besluit over de goedkeuring van de begroting.

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55