Inzage provinciaal projectbesluit


De provincie kan besluiten om een project uit te voeren dat voor de hele provincie belangrijk is. Denk daarbij aan infrastructuur, grote bedrijventerreinen, uitbreiding natuurgebieden enzovoorts. Een deel van de regels uit een projectbesluit komt in het omgevingsplan van de gemeente terecht. Andere regels gelden als een soort vergunningvoorschriften bij de uitvoering van het projectbesluit van de provincie.

De provincie kan besluiten om een project uit te voeren dat voor de provincie belangrijk is. De provincie kan dat zelf besluiten maar u kunt zo’n project ook bij de provincie aanvragen.

U kunt daarbij denken aan het uitbreiden van een provinciale weg, uitbreiden van het elektriciteitsnetwerk, aanwijzen van gebieden voor zonnepanelen, aanleggen van een groot industrieel bedrijventerreinen, versterken van Natuurnetwerk Nederland (NNN) etc. Bij een project dat voor de hele provincie belangrijk is, neemt de provincie de beslissing (en niet de gemeente of het Rijk).

In zo'n projectbesluit kunnen regels staan die gelden als voorwaarden om een vergunning te krijgen. Zonder een vergunning kunt u het project niet uitvoeren. Daarnaast kan de provincie in een projectbesluit regels zetten die automatisch in een gemeentelijk omgevingsplan komen te staan. Zo kan de provincie gemeentelijke regels overrulen om een project dat voor de hele provincie belangrijk is, te kunnen uitvoeren.

Het vaststellen van een projectbesluit gaat in een aantal fasen:

  • Voornemen. De provincie maakt bekend dat ze een bepaald probleem in de provincie in de ruimtelijke omgeving gaat onderzoeken. Daarna mag iedereen met een oplossing komen voor het probleem.
  • Voorkeursbeslissing. De provincie kijkt naar alle oplossingen die binnen zijn gekomen en kiest de beste. Die noemt de provincie de voorkeursbeslissing. Onderdeel van de voorkeursbeslissing kan het ontwerp zijn van een projectbesluit. U vindt de voorkeursbeslissing op de website van de provincie en op Omgevingsloket.nl. U heeft 6 weken de tijd om te reageren op de voorkeursbeslissing.
  • Projectbesluit. Ten slotte neemt de provincie een definitief besluit. Als u het niet eens bent met het projectbesluit, dan kunt u ertegen in beroep gaan bij de Raad van State.

Wanneer de provincie een projectbesluit uitvoert, kan zij voor onderdelen van het project aparte regels maken. Dit doet de provincie met een uitvoeringsbesluit van een projectbesluit. Ook zo’n besluit kunt u bekijken op de website van de provincie en op het Omgevingsloket.

Contact

U kunt de voorkeursbeslissing en het definitieve projectbesluit bekijken op de website van de provincie en op Omgevingsloket.nl. Uw reactie kunt u sturen aan de provincie.

Heeft u gereageerd op de voorkeursbeslissing? Dan stuurt de provincie u persoonlijk bericht over het definitieve projectbesluit.

Termijn

De periode voor onderzoek hangt af van de complexiteit en de impact van een project.

U heeft 6 weken de tijd om de provincie te schrijven of te spreken over de voorkeursbeslissing voor een ontwerpprojectbesluit. Uiterlijk 12 weken na het einde van de inzagetermijn stelt de provincie het projectbesluit vast. De provincie maakt dit binnen 2 weken bekend op de provincie-website, op Omgevingsloket.nl en in de Staatscourant.

Als u een projectbesluit aanvraagt, kan de provincie wij dit verzoek afwijzen. De provincie neemt binnen 8 weken na het ontvangen van uw verzoek een besluit. Tegen dit besluit kunt u bezwaar en beroep aantekenen.

Bezwaar en beroep

Als de provincie uw verzoek voor een projectbesluit afwijst, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Wanneer de provincie uw bezwaar afwijst, dan kunt u in beroep gaan bij de rechter.

Tijdens de inspraakperiode kunt u reageren op de voorkeursbeslissing met projectbesluit. Nadat de provincie een definitief projectbesluit heeft vastgesteld, kunt u hier tegen in beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55