Voorlopige voorziening


Als u het niet eens bent met een besluit van de provincie, dan kunt u bezwaar maken. U kunt ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat u de rechtbank vraagt om het besluit tijdelijk op te schorten. Hiervoor moet u een spoedeisend belang hebben.

U kunt ook beroep aantekenen tegen een beslissing op bezwaar van de provincie. Tegen sommige besluiten kunt u rechtstreeks in beroep gaan zonder eerst een bezwaar in te dienen. In beide gevallen kunt u de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening.

Voorwaarden

  • U heeft een spoedeisend belang bij het tijdelijk opschorten van het besluit of de beslissing op bezwaar.
  • U heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit of beroep aangetekend. Zonder bezwaar of beroep kunt u niet vragen om een voorlopige voorziening.

Aanpak

In uw verzoekschrift moeten staan:

  • uw naam en adres
  • de datum en omschrijving van het besluit of de beslissing op bezwaar waarvan u verzoekt dit tijdelijk op te schorten
  • de reden van het verzoek
  • uw handtekening

Stuur de stukken mee die voor de rechter van belang zijn, zoals het besluit of de beslissing op bezwaar.

Termijn

Uw verzoek om een voorlopige voorziening moet binnen 6 weken na de uitspraak zijn ingediend bij de rechtbank. Deze 6 weken gaan in vanaf de verzenddatum vermeld op het provinciale besluit of de provinciale beslissing op uw bezwaar. Het verzoekschrift kan niet eerder worden ingediend dan uw bezwaar- of beroepschrift.

Kosten

Voor een verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u griffierecht aan de rechtbank. Neem contact op met de rechtbank over de hoogte van het griffierecht.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55