Omgevingsvergunning beperkte milieutoets


Een bedrijf moet vooraf toestemming vragen als het activiteiten wil doen die een nadelige invloed hebben op het milieu. Bijvoorbeeld op het gebied van windturbineparken, rioolwaterzuivering, beheer en opslag van afvalstoffen, grond of baggerspecie en voor de opwekking van aardwarmte. De provincie voert dan een beperkte milieutoets uit. Bij toestemming krijgt u een eenvoudige omgevingsvergunning, zonder voorschriften.

Voorwaarden

De milieutoets is van toepassing als:1. een m.e.r.-beoordeling verplicht is (m.e.r. = milieueffectrapportage) zoals voor: windturbineparken grote rioolwaterzuiveringsinstallaties bierbrouwerijen veehouderijen 2. de provincie moet toetsen om te beoordelen of de activiteit past in de lokale situatie, zoals bij: activiteiten met afvalstoffen – worden de afvalstoffen doelmatig beheerd installatie van gesloten bodemenergiesystemen (voor opwekking van aardwarmte) in zogenaamde interferentiegebieden, gebieden waarin deze systemen elkaar kunnen storen cement- en betonfabricagevergisting van dierlijke meststoffen. Voor de m.e.r.-beoordelingen geldt: de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) wordt alleen afgegeven als uit de m.e.r.-beoordeling volgt dat er daarna geen m.e.r. hoeft te worden opgesteld. De provincie kan u dan een OBM verlenen, waarvoor u de reguliere procedure volgt. Moet er wel een m.e.r. worden opgesteld? Dan kunt u een gewone omgevingsvergunning aanvragen. Hiervoor moet u de uitgebreide procedure volgen.

Procedure

U overlegt eventueel met de provincie. De toestemming voor de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) vraagt u aan via het Omgevingsloket online. In het loket kunt u de vergunningcheck doen. U ziet dan meteen of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of geen van beide.

Termijn

U krijgt de beslissing binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. De provincie kan deze termijn verlengen met 6 weken.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55