Eenvoudige bodemverontreinigingen melden (BUS-melding)


Een eenvoudige bodemsanering meldt u met een BUS-melding. BUS is de afkorting van Besluit uniforme saneringen. Deze saneringen vinden op een standaardmanier plaats. U gebruikt hiervoor een eenvoudig meldingsformulier. Zo kunt u de bodemsanering sneller en goedkoper uitvoeren.

Voorbeelden van eenvoudige bodemsaneringen zijn:

 • Aanleggen of vernieuwen van kabels, leidingen en rioleringen in verontreinigde grond.
 • Verwijdering van mobiele verontreinigingen door huisbrandolietanks.

Er zijn 3 eenvoudige saneringen. Het soort sanering hangt af van de verontreinigingssituatie in de bodem. De soorten zijn:

 • Immobiel: de verontreinigende stoffen in de bodem hebben zich niet of nauwelijks verspreid naar het grondwater.
 • Mobiel: de stoffen in de bodem zijn boven de toegestane waarde en hebben zich verspreid naar het grondwater.
 • Tijdelijk uitplaatsen: er is een immobiele verontreiniging die bij de uitvoering van werkzaamheden tijdelijk verwijderd moet worden (zoals bij de aanleg van ondergrondse infrastructuur, leidingen en kabels).

Voorwaarden

De voorwaarden voor een BUS-melding bij de provincie zijn onder andere:

 • U woont niet in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht of 1 van de gemeenten genoemd in artikel 1 van het Besluit aanwijzing bevoegdgezaggemeenten Wet bodembescherming. Woont u wel in 1 van deze gemeenten? Dan doet u de BUS-melding niet bij de provincie, maar bij de gemeente waarin u woont.
 • Het gaat om een eenvoudige verontreiniging van de grond.
 • De verontreiniging is veroorzaakt vóór 1 januari 1987 (bij asbest vóór 1 juli 1993).
 • U gebruikt 1 van de aangewezen technieken voor de sanering van een landbodem:  verplaatsen verontreinigde grond, open ontgraving, aanbrengen isolatielaag, saneren verontreinigd grondwater een combinatie daarvan.
 • U gebruikt 1 van de aangewezen technieken voor de sanering van een waterbodem: verplaatsen, ontgraven of baggeren verontreinigd sediment, aanbrengen isolatielaag een combinatie daarvan.
 • Bij een open ontgraving (mobiele verontreiniging) moet u nog een nader onderzoek laten uitvoeren. Als de sanering klaar is, meldt u dit binnen 2 weken. Binnen 8 weken na afronding van de sanering levert u hierover een schriftelijk verslag in.

Aanpak

Zo doet u een BUS-melding voor bodemsanering bij de provincie:  U neemt contact op met de provincie. U geeft in ieder geval door:  het ingevulde meldingsformulier een recente kadastrale kaart en situatietekeningen, waarop de te saneren stukken grond duidelijk zijn aangegeven het resultaat van het uitgevoerde bodemonderzoek    Na afloop van de sanering doet de saneerder een evaluatiemelding bij de provincie.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen

Postadres

Postbus 30.001
7800 RA Emmen
gemeente@emmen.nl 
Telefoon 14 0591