Cultuurhistorie


Tussen de hogere zandgronden van het Drents Plateau, de rug van Sleen in het westen en de Hondsrug aan de oostkant, ontstond in de warmere periode van het Holoceen veenvorming, het Odoornerveen, als gevolg van de slechte waterafvoer. Het gereedkomen van het Oranjekanaal in 1858 ten behoeve van het turftransport luidde de ontginning en het in cultuur brengen van de gronden in. Binnen enkele jaren na de aanleg van het kanaal was het hele veengebied door wijken ontsloten. Het werd geschikt gemaakt voor de landbouw en er ontstond een langgerekte bebouwing van voornamelijk boerderijen langs beide zijden van het kanaal en aan het verlengde hiervan de Borger zijtak.