Kernwaarde Bedrijvigheid


De provincie Drenthe weegt bij ruimtelijke ontwikkelingen alle belangen, daar vallen ook de mogelijkheden voor bedrijvigheid onder. In de geactualiseerde Omgevingsvisie is vastgelegd dat dat als volgt gebeurt:

Wijze van afwegen kernkwaliteiten

In de Omgevingsvisie zijn verschillende ambities over (delen van) Drenthe opgenomen die elkaar in de concrete uitwerking soms versterken, maar soms ook strijdig zijn. Onze missie - het koesteren van de kernkwaliteiten en het ontwikkelen van een bruisend Drenthe passend bij deze kernkwaliteiten - vraagt om een heldere systematiek van belangenafweging. Bij het werken met uitnodigings- of ontwikkelingsplanologie is het essentieel dat vroeg in de planprocessen of bij de start van nieuwe economische ontwikkelingen, álle belangen in beeld zijn. Dit doen wij door in concrete opgaven de belangen en de betekenis van de kernkwaliteiten duidelijk te benoemen, naast de andere belangen, en op grond hiervan een heldere afweging te maken. De provincie stuurt daarbij op locatiekeuzes en ontwikkelt waar mogelijk nieuwe concepten. Zo kan Drenthe zich ontwikkelen op een wijze die de waarde van de kernkwaliteiten niet tot remmende factor voor ontwikkelingen maakt, maar juist als uitgangspunt heeft.

Wijze van afwegen kernwaarde Bedrijvigheid

De kernwaarde Bedrijvigheid is een middel om ontwikkelingen met bedrijfseconomische aspecten zorgvuldig te kunnen afwegen met de kernkwaliteiten. Met de kernwaarde Bedrijvigheid kan niet worden afgeweken van thematisch beleid, zoals dat bijvoorbeeld geld voor bedrijvigheid in het buitengebied of voor regionale afstemming woningbouw. De kernwaarde richt zich vooral op de (bedrijfs)economische meerwaarde en de kwaliteitsimpuls die een ontwikkeling oplevert. Daarnaast wordt bezien in hoeverre de ontwikkeling bijdraagt aan de doelstellingen van het Kader voor Economische Investeringen.


Bedrijvigheid