Over de kernkwaliteiten


Ruimtelijke kwaliteit

Het is onze ambitie om de ruimtelijke identiteit van Drenthe te versterken en ontwikkelingen te stimuleren die een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van Drenthe.

Het begrip ruimtelijke kwaliteit kent geen scherpe definitie. Ruimtelijke kwaliteit gaat over de kwaliteit van de ruimte waarin we wonen, werken en recreëren. Het is de optelsom van de gebruikswaarde, de belevingswaarde en de toekomstwaarde. Wij vinden dat een omgeving een goede ruimtelijke kwaliteit heeft wanneer deze geschikt is voor mens, plant en dier. We bedoelen een omgeving die mooi is, waar mensen zich thuis voelen, waar de historie van de streek kan worden beleefd, waar lucht, bodem en water schoon zijn en waar huizen, bedrijven en wegen een logische plek kennen. Kortom: een omgeving die mede door deze kenmerken aantrekkelijk is voor vestiging en verblijf.

Ruimtelijke kwaliteit zit voor ons in het behouden en waar mogelijk verstreken van de kernkwaliteiten, in het zorgvuldig gebruikmaken van de ruimte en in het waarborgen van de kwaliteit van het milieu en de leefomgeving.

Kernkwaliteiten

We bezien nieuwe ontwikkelingen in samenhang met onze kernkwaliteiten. De kernkwaliteiten zijn de kwaliteiten die bijdragen aan de identiteit en aantrekkelijkheid van Drenthe. Samen met vertegenwoordigers van overheden, belangengroepen, marktpartijen en inwoners hebben we de volgende kernkwaliteiten van Drenthe benoemd:

  • rust, ruimte, natuur en landschap;
  • oorspronkelijkheid (authenticiteit, Drents eigen);
  • naoberschap;
  • menselijke maat;
  • veiligheid;
  • kleinschaligheid (Drentse schaal).

Wij vinden het behouden en waar mogelijk ontwikkelen van de kernkwaliteiten van provinciaal belang.

Kernwaarde

Door het opnemen van de kernwaarde bedrijvigheid wordt veilig gesteld dat bij keuzen en beslissingen voldoende rekening wordt gehouden met economische belangen. Bij die afweging is de kernwaarde bedrijvigheid gelijkwaardig aan de kernkwaliteiten.

Kernkwaliteiten en indicatoren

De kernkwaliteiten dragen bij aan de samenhang, identiteit en herkenbaarheid van de omgeving. Omdat de benoemde kernkwaliteiten niet allemaal goed te duiden zijn als factoren in het fysiek-ruimtelijk domein, hebben wij ze vertaald naar indicatoren. Rust is vertaald naar stilte en duisternis. Ruimte staat voor de openheid van het landschap. Onder natuur verstaan we de biodiversiteit in onze provincie. Biodiversiteit is echter veelomvattend. Onze inzet op het behouden en het verstreken van de biodiversiteit richt zich primair op het soortenbeleid en op het realiseren van de Ecologisch Hoofdstructuur (EHS). Deze EHS vormt de ruggengraat van de biodiversiteit in onze provincie. Landschap is vertaald naar diversiteit en gaafheid van landschapstypen. Oorspronkelijkheid hebben we concreet gemaakt in de kernkwaliteiten: cultuurhistorische, archeologische en aardkundige waarden. Veiligheid staat voor sociale, externe en verkeersveiligheid. De kernkwaliteiten naoberschap, menselijke maat en kleinschaligheid zijn lastig ruimtelijk te duiden, maar zijn meegenomen in de begrippen ‘leefbaarheid' en ‘passend bij Drenthe'.

Overzicht van kernkwaliteiten en indicatoren

Kernkwaliteiten

Indicatoren

Rust

Stilte en duisternis

Ruimte

Openheid van het landschap

Natuur

biodiversiteit

Landschap

Diversiteit en gaafheid van landschapstypen

Oorspronkelijkheid

Cultuurhistorische, archeologische en aardkundige waarden

Veiligheid

Sociale, externe en verkeersveiligheid

Naoberschap, Menselijke maat en Kleinschaligheid (Drentse schaal)

Leefbaarheid, passend bij Drenthe

Kernkwaliteitenkaart

Wij hebben de kernkwaliteiten die van provinciaal belang zijn in de Omgevingsvisie aangegeven op kaart 2 "sigaleringskaart Kernkwaliteiten". De kernkwaliteiten die niet op de kaart zijn aangegeven, vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. In de Omgevingsvisie worden de kernkwaliteiten verder uitgewerkt. In een aantal gebieden komen veel verschillende kernkwaliteiten samen, zoals Drentsche Aa, Dwingelderveld, Drents-Friese Wold, Hondsrug, Holtingerveld, de Onlanden en het Reestgebied. Voor deze gebieden geldt:

  • De focus van de provincie ligt op de samenhang van de kernkwaliteiten - dit laat onverlet dat de afzonderlijke kernkwaliteiten in deze gebieden ook van provinciaal belang zijn;
  • Prioriteit heeft een integrale provinciale advisering voor de gebieden;
  • Prioriteit heeft de inzet van provinciale middelen (waaronder subsidies) voor het behouden en ontwikkelen van de kernkwaliteiten in deze gebieden.