Natuur

In dit deelgebied stromen Drostendiep, Sleenerstroom en Geeserstroom met hun bovenloopjes in zuidelijke richting. Dit beeksysteem wordt aangeduid als Mars- en Westerstroom of ook wel als Loo- en Drostendiep. Voor veel van de talrijke lopen en zijloopjes zijn ook verschillende namen in gebruik. In de boven- en middenlopen treedt kwel op; deze vormt de basis voor bijzondere natuurwaarden.

Op de hogere gronden buiten de beekdalen liggen grote en kleine bos- en heidegebieden. Natuurwaarden zijn vooral te vinden in het noorden van het deelgebied; ten zuiden van de Verlengde Hoogeveense Vaart ligt het accent op de landbouw en is er minder ruimte voor natuur.

Zweeloo, Aalderstroom, Bron: H. Dekker

Aan zuidgrens van het deelgebied, op de grens met Duitsland, stroomt het Schoonebeekerdiep van oost naar west. In het westen is de oorspronkelijke loop opgegaan in de wirwar van Coevorden-Picardiekanaal, grachten van Coevorden, Coevorden-Vechtkanaal, Afwateringskanaal en Lutter Hoofdwijk. Het oorspronkelijke beekdal van de Kleine Vecht, waar veel beeklopen samenvloeiden, is nog gedeeltelijk herkenbaar *.