Natuur

Het stroomgebied van de Drentsche Aa, met haar rijke natuur in een gaaf landschap, geldt als een van de meest waardevolle gebieden in Nederland. De combinatie van hoge natuurwaarden in een historisch cultuurlandschap maakt het tot een uniek gebied. Daarom staan hier, nog meer dan elders, behoud en ontwikkeling van deze waarden voorop. Het grootste deel van het beekdal van de Drentsche Aa is Natura 2000-gebied. Bovendien is het hele stroomgebied aangewezen als Nationaal Landschap en de kern ervan als Nationaal Park. Omdat het onmogelijk is hier recht te doen aan alle bijzondere natuurwaarden verwijzen we u voor een uitgebreide beschrijving daarvan naar de vele publicaties en uitgebreide websites over dit gebied.Amen, Gagelstruweel, Bron: H. Dekker

Het deelgebied Drentsche Aa kent een grote geomorfologische variatie, die heeft geleid tot de vorming van verschillende bodemtypen (veen, zand, keileem, potklei) en het herkenbare beekdalsysteem van de Drentsche Aa.

Het beekdalsysteem is op basis van hydrologische kenmerken grofweg in vier sectoren te verdelen, namelijk het brongebied, de bovenloop, de middenloop en de benedenloop. Elke sector wordt in de natuurlijke situatie gevoed door water van verschillende herkomst en hoeveelheid. In het brongebied overheerst het nog wat zure, mineraalarme regenwater, dat in de bovenloop gemengd raakt met uit de directe omgeving toevloeiend, en daardoor iets mineraalrijker ondiep grondwater. In de middenloop kwelt diep grondwater op dat door de veel langere weg door de bodem kalk- en ijzerrijk is geworden. Benedenstrooms overheerst het oppervlaktewater, dat veel voedingsstoffen bevat.Balloërveld, Klokjesgentiaan, Bron: H. Dekker

Door de grote variatie in hoogteligging, bodem, waterkwaliteit en -kwantiteit is een scala aan levensgemeenschappen ontstaan met elk haar specifieke plek in het landschap: beken, beekdalen, heide- en stuifzandgebieden, vennen, bossen, houtwallen en singels. Tussen deze levensgemeenschappen bestaat een nauwe ecologische samenhang, die tot uiting komt in een grote soortenrijkdom. Nogal wat soorten worden echter in hun voortbestaan bedreigd *.