Beekdalen Dretsche Aa

Ook de archeologische verwachting van de beekdalen, houdt een belofte in voor het aantreffen van afgedekte vindplaatsen, beschermd of geconserveerd door veen of beeksedimenten.

Vanwege hun vochtige of natte bodems hoef je hier geen nederzettingsterreinen en grafvelden uit de bronstijd, ijzertijd, Romeinse tijd en middeleeuwen te verwachten. Die liggen hoog en droog op de dekzandplateaus en de flanken van de beekdalen. Maar op de zandkoppen en -ruggen in het beekdal zijn wel kampementen van jagers en verzamelaars uit de oude en midden-steentijd terug te vinden. Daarnaast wijzen talrijke rituele deposities (offers) erop dat ook de beekdalen, net als de voormalige veengebieden en kleine veentjes, een speciale rol speelden in het spirituele leven van de (pre)historische mens. En uiteraard tref je hier ook ‘gewone' zaken aan, achtergelaten door de bewoners van de hogere zandgronden. Zaken die je verwacht in deze natte delen van het landschap, zoals afvaldumps (dierlijk slachtafval), houten en veldstenen voorden, bruggen, steigers, watermolens en gegraven waterwerken.