Soorteneffectrapportage


Soorteneffectrapportage edel- en damherten Drents-Friese Wold

In 2014 is in opdracht van de provincie Drenthe, en vastgelegd in het Beheer- en Inrichtingsplan Drents-Friese Wold, een verkenning gedaan naar de herintroductie van groot wild in het Nationaal Park. Nu kun je hier al genieten van grote groepen reeën, en daarnaast kuddes runderen, schapen en paarden tegenkomen die het natuurbeheer ondersteunen. De uitkomst van de verkenning was positief over edelherten en damherten: het gebied is geschikt en herten voegen duidelijk iets toe aan het ecosysteem en aan de ontwikkeling van het natuurlijk boslandschap. Mensen vinden het vaak heel mooi om wild ‘in ‘t wild’ te zien. Dit levert ook economische waarde op voor het gebied.

Plussen en minnen

Aan een herintroductie is de voorwaarde gesteld dat er een SoortenEffectRapportage (SER) wordt opgesteld om objectief de lusten en lasten te wegen. Een SER kan helpen om een goed beeld te krijgen van de effecten van wilde dieren op natuur, landbouw, verkeersveiligheid, recreatie etc. Kortom, de SER brengt voor het Drents-Friese Wold alle plussen en minnen van de effecten van herintroductie van edelherten én de spontane vestiging van damherten zorgvuldig, objectief en goed in beeld. Onderdeel van de SER is ook een bewonersenquete via een steekproef.

Procedure

Het opstellen van de SER valt onder de verantwoordelijkheid van de Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek, een samenwerkingsverband van natuur- en overheidsorganisaties rondom Dwingelderveld en Drents-Friese Wold. Een kernteam is verantwoordelijk voor de voortgang en uitvoering. Om de SER inhoud te geven, wordt gesproken met belangenorganisaties vanuit de landbouw, ondernemers, recreatie, natuur en dorpen (gebruikersplatform). Samen met LTO worden de komende tijd de effecten voor landbouw zo objectief mogelijk in beeld gebracht.

De uitkomst van deze SER over de herintroductie van edelherten én de spontane vestiging van damherten in het Drents-Friese Wold is een advies. Pas als de SER vastgesteld is door de Commissies Landelijk Gebied van Drenthe en Fryslân, wordt deze voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van beide provincies: mogelijk eind 2017. Zij besluiten vervolgens of er wel of geen herintroductie van edel- en damherten in het Drents-Friese Wold plaatsvindt.

Enquête

De eerder genoemde bewonersenquete wordt gebruikt om niet-ecologische onderdelen van de SER zoals politiek-bestuurlijke en maatschappelijke consequenties te verkennen en de recreatieve analyse specifieker te maken. Een uitnodigingsbrief voor de online enquête is op 14/15 juli verstuurd aan 4.200 adressen in en om het Drents-Friese Wold, verkregen via een a-selecte steekproef (waarbij ieder adres evenveel kans maakt). De deadline om te reageren op de enquête lag op 8 augustus. De stuurgroep heeft besloten de termijn te verlengen naar 1 september a.s. om ook degenen die nu met vakantie zijn, voldoende kans te geven om te reageren. Hoe hoger de respons, hoe beter we weten hoe er over gedacht wordt.

Aangezien de bewonersenquete reacties en ook vragen over de Soorteneffectrapportage oproept, heeft stuurgroep besloten dat er een mailbox wordt geopend zodat iedereen die de behoefte daartoe voelt een reactie kan achterlaten. We leggen deze reacties naast de uitkomst van het onderzoek. Het mailadres is: drents-friese-wold@drenthe.nl

U krijgt dan antwoord op of om 1 september.