Informatie over werkzaamheden Staatsbosbeheer Dwingelderveld najaar/winter 2023/2024


Staatsbosbeheer Zuidwest Drenthe wil u graag informeren over werkzaamheden die aankomend najaar en winter in het Dwingelderveld zullen plaatsvinden. We hebben geprobeerd de hoeveelheid vaktechnische termen en informatie te beperken. Echter is het lastig om daar helemaal aan te ontkomen. Mocht u in dat kader een toelichting willen, dan horen we dat graag.

Fijnspar letterzetter.
Afgelopen jaren zijn er her en der hele vakken met fijnspar gezaagd die zijn aangetast door letterzetter. Met name langs wegen en paden zijn bomen verwijderd. Vaak vlaktegewijs. Dit doen we liever niet, maar was in deze gevallen noodzakelijk. We zien dit jaar weinig uitbreiding van letterzetter aantasting in het Dwingelderveld. Zodoende zullen we nauwelijks in fijnsparrenbossen ingrijpen. In vak 71 is een zogenaamd paddenstoelen reservaat. Hier zijn veel fijnsparren gestorven. Conform de afspraken die we met stichting Woudreus hebben gemaakt, zullen we hier niet ingrijpen. De dode fijnsparren mogen hier blijven staan. Daarom zullen we, na de overige werkzaamheden, het pad tussen vak 70 en 71 i.v.m. de veiligheid voor een aantal jaar afsluiten. Nadat de gevaarlijke bomen zijn omgewaaid, kan dit pad weer door wandelaars gebruikt worden.

Zagen bomen deel 1. Vakken 70, 71 en 72.

Begin september is gestart met het zagen van lariks en douglasbomen in deze vakken.

Lariks
De focus ligt op de lariksen. De zaailingen van deze uitheemse boomsoort zijn in de omgeving massaal te vinden. De snelgroeiende lariksen beconcurreren de inheemse bomen zoals, eik, grove den en berk. Daarnaast heeft de uitheemse lariks veel lagere natuurwaarde dan inheemse bomen. Het verwijderen van lariksen vindt niet in één keer plaats. Om de 4 a 5 jaar komen we weer op dezelfde plek terug. Afhankelijk van de ontwikkeling van het nieuwe bos, bepalen we waar en hoeveel we van de resterende lariks weg kunnen halen.

Douglas
Her en der nemen we nog een Douglas mee om ruimte te creëren om te planten. Vanwege de forse ingrepen in de lariks en de sterfte van fijnspar door letterzetter aantastingen proberen we de douglasbossen zoveel mogelijk ongemoeid te laten en voor de aankomende jaren het bosklimaat hier te behouden.  Later zullen hier ook de inheemse soorten bevordert worden en zo nodig aangeplant.

Houtproducten
Het vrijgekomen hout wordt gebruik voor OSB platen, emballage (pallets en kistjes), vezelhout (meubelplaten) en als zaaghout (voor balken en tuinhout). Wij streven er naar om zo’n hoogwaardig mogelijk product uit het hout te halen. Liever een plank 20 jaar aan een schuur dan een pallet die maar enkele malen gebruikt wordt.

Zagen bomen deel 2. Vakken 37, 46, (omgeving Kibbelhoek), 124 en 133 (Jongere bos tegen de geluidswal van de A28). In het Dwingelderveld zijn diverse bosvakken met eentonige jonge grove dennen. Door in de delen met veel grove dennen licht te dunnen, gedeeltes sterker te dunnen en stukken ongemoeid te laten, komt er alleen al binnen de grove dennen meer variatie (hogere diameterspreiding). Door de eiken en berken die daar in staan vrij te zetten zal het aandeel loofhout toenemen. Daarnaast maken we hier open plekken waar jonge bomen de ruimte hebben om te ontkiemen en te groeien. Deze werkzaamheden starten in de tweede helft van september.

Lariks opslag verwijderen. Vakken 64, 65, 69, 70 , 71, 72,73 79, 80 en 89.
Op locaties waar veel verjonging van Japanse lariks staat halen we dit weg. Deels wordt dit afgevoerd, deels mag dit blijven liggen. Deze werkzaamheden starten medio september en gaan door tot begin 2024.  Dit wordt in eerste instantie met een forestcutter (een soort grote bosmaaier aan een rupskraan) en later met motorkettingzaag en bosmaaier uitgevoerd. De bomen die door de forestcutter worden omgezaagd zullen als energiehout gebruikt worden. Er komt een stapel met bomen en takken aan de rand van vak 71. Het verwijderen van opslag gebeurt soms (vak 70, 71 en 72) in combinatie met het verwijderen van de grotere bomen.

Opslag verwijderen op veentjes en heideterreinen.
Dit betreft diverse locaties in de omgeving van Witteveen, Blankeveen, Koelevaartsveen/Diepveen en Holtveen.

Het intensieve werk van opslag verwijderen op en rondom veentjes en op heideterreinen, zoals dat afgelopen jaar al veel is gedaan, wordt ook aankomende tijd voortgezet. We proberen aan de ene kant de verdrukking van de heide door bomen en struiken te voorkomen. Aan de andere kant zorgen bomen en struiken voor de nodige structuur en variatie op de heide. Zodoende gaan we de opslag gespreid in tijd en ruimte verwijderen. Soms subtiel -waarbij we bijvoorbeeld jaarlijks terug zullen komen- soms wat rigoureuzer, bijvoorbeeld op locaties met achterstallig onderhoud. Deze werkzaamheden worden vanaf begin september t/m februari/maart 2024 uitgevoerd door het team Binnenwerk, de vrijwilligers en soms ook door een aannemer.

Opslag verwijderen in kraaiheide Dennenbos. Lheederzand.
De vrijwilligers van Staatsbosbeheer zullen in het najaar en de winter van seizoen 2023 en 2024 jonge bomen in de bossen met kraaiheide van het Lheederzand verwijderen.

Boomveiligheid.
In november en december zullen op een aantal locaties werkzaamheden i.h.k.v. boomveiligheid worden uitgevoerd. Met bovenstaande (andere) werkzaamheden wordt hier al rekening mee gehouden. Zo kan een harvester al gelijk een gevaarlijke boom omzagen. Echter zullen we ook een hoogwerker moeten inzetten. We denken daarbij om de veiligheid van onze bezoekers, maar houden ook rekening met de natuurwaarde van (staande) dode bomen.

Planten.
Voor de aankomende jaren staat aanplant van de kapvlaktes waar fijnsparren zijn weggehaald i.v.m. letterzetter aantasting op de planning. Hier zullen met name loofbomen geplant worden zoals eik, beuk, haagbeuk en linde. Daarnaast willen we ook diverse struikvormers zoals meidoorn, en hazelaar inbrengen. Op de locaties waar lariks opslag is verwijderd wordt in de winter en vroege voorjaar van 2024 al direct geplant.

Brandweerroutes.
In samenspraak met de brandweer Dwingeloo is er in het verleden bepaald welke wegen door de brandweer gebruikt kunnen worden in het geval van calamiteiten. Deze brandweerroutes moeten redelijk goed begaanbaar zijn en ruimte bieden aan een behoorlijk hoge auto. We houden rekening met 4 meter breed en 4 meter hoog. Afgelopen zomer zijn er al diverse wegen opgesnoeid. Hier gaan we aankomende maanden mee verder. In overleg met de brandweer gaan we nog eens kritisch kijken naar de routes zoals die nu voor hun op kaart staan.

Onderhoud wegen.
Het transport van machines en hout heeft soms een behoorlijke impact op wegen en paden. We proberen de overlast voor bezoekers zoveel mogelijk te beperken. Wanneer de weersomstandigheden het toelaten, zullen we de wegen in het voorjaar van 2024 weer opknappen.

Bron: Staatsbosbeheer Zuidwest Drenthe


kaart werkzaamheden najaar winter 2023 2024 SBB Dwingelderveld

Klik op de kaart om de kaart te vergroten.