Landschap


De kwaliteit en de diversiteit van het Drentse landschap dragen sterk bij aan een aantrekkelijk milieu om in te wonen, te werken en te recreëren. Landschap is één van de zes kernkwaliteiten van Drenthe. De identiteit van het Drentse landschap wordt bepaald door de ontstaansgeschiedenis en de diversiteit aan landschapstypen. De provincie richt zich op het in stand houden en versterken van het landschap als economisch, ecologisch en cultureel kapitaal.

Op kaart 2b Kernkwaliteiten Landschap hebben we aangegeven welke landschappelijke kenmerken en structuren van provinciaal belang zijn. Onze ambitie is een Drents landschap waarin de verscheidenheid in landschapstypen en -onderdelen zich blijvend manifesteert. Landschapstypen met de bijbehorende landschapskenmerken willen we in samenhang behouden en versterken. Daarmee wordt gestreefd naar een Drents landschap waarin het grondgebruik, het type natuur en het landschapsbeeld passen bij de ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap. Vanuit dat perspectief wil de provincie keuzes voor nieuwe ontwikkelingen in het landschap blijvend mogelijk maken. Binnen Drenthe zijn zes landschapstypen te onderscheiden:

 1. Esdorpenlandschap;
 2. Esgehuchtenlandschap;
 3. Wegdorpenlandschap van de randveenontginning;
 4. Wegdorpenlandschap van de laagveenontginning;
 5. Landschap van de Veenkoloniën;
 6. Landschap van de Koloniën van Weldadigheid.

Het doel is de zes landschapstypen van Drenthe herkenbaar, beleefbaar en leesbaar te houden. Onze doelstellingen voor de kernkwaliteit landschap zijn:

1. het behouden en versterken van de ruimtelijke afwisseling van landschapstypen;

2. het behouden en versterken van de volgende karakteristieke kenmerken van de verschillende landschapstypen:

 • in het esdorpen-/ esgehuchtenlandschap: de (eenmans)essen en beekdalen;
 • in het wegdorpenlandschap van de laagveenontginning: de openheid;
 • in het wegdorpenlandschap van de veenrandontginning: de kavelstructuur en de openheid;
 • in het landschap van de Veenkoloniën: de wijkenstructuur en de openheid;
 • in de Koloniën van Weldadigheid (UNESCO): ruimtelijke structuur en samenhangende elementen.

3. het behouden en versterken van de karakteristieke macrogradiënten van het Drents Plateau in relatie tot de aangrenzende en lager liggende veengebieden;

4. het behouden en ontwikkelen van het Nationaal Beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa.


Landschap

Beleidskaart landschap

Beleidskaart landschap

Richtinggevende ambities

richtinggevende ambities

Hieronder treft u een grotere versie van de kaart aan.