Nieuwsbrief Impuls december 2023


Nieuwsbrief Impuls project Drents-Friese Grensstreek

In de prachtige Drents-Friese grensstreek zijn we bezig met de uitvoering van een impulsproject om de huidige natuurkernen en het tussenliggende gebied verder te ontwikkelen tot een samenhangend landschap. Via deze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van recente ontwikkelingen in dit project.

Status landschapsvisie

Reacties op de landschapsvisie

Op 1 en 2 november 2023 is de concept-landschapsvisie in twee openbare bijeenkomsten gepresenteerd. Vanaf 6 november kon iedereen de tekst online raadplegen. Tot 30 november was er vervolgens gelegenheid om te reageren op de visie.

We hebben in totaal 15 reacties ontvangen, waarvan 1 brief vanuit de agrarische sector. Deze brief is medeondertekend door circa 700 boeren. Alle reacties (anoniem verwerkt) zijn terug te vinden op onze website, waar je ook de concept landschapsvisie nog kunt vinden:

Landschapsvisie - Portal Nationale Parken Drenthe

Daarnaast hebben ook de betrokken organisaties in de stuurgroep zelf een kritische blik op het rapport gegeven. De stuurgroep krijgt het advies om een behoorlijke verbeterslag op de concept-visie uit te voeren.

Hoe nu verder?

De antwoorden op de ingebrachte reacties en hoe we dit gaan verwerken volgt na de inhoudelijke bespreking in de stuurgroepvergadering. Deze vindt eind februari 2024 plaats. Gezien de reacties en de impact op het rapport is er ruim tijd nodig om hier goed op te kunnen reageren. We laten zo snel mogelijk weten hoe we verder gaan en wanneer een volgend concept voor iedereen beschikbaar komt. De verwachting is dat dit in het voorjaar van 2024 zal volgen.

Motie gemeente Westerveld

De gemeenteraad van Westerveld heeft met een motie opgeroepen om het doel en status van de landschapsvisie helderder te omschrijven. Deze motie wordt aan de stuurgroep aangeboden in de komende vergadering.

Afronding Impulsproject nationale parken

Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek kreeg in 2021 een driejarige subsidie om een kwaliteitsimpuls te geven aan de Nationale Parken. De afgelopen drie jaar hebben we met het Impulsproject gewerkt aan het verder ontwikkelen van huidige natuurkernen en het tussenliggende gebied tot een samenhangend landschap. Per 31 december 2023 komt het project Impuls nationale parken tot een eind. Het Rijk heeft een nieuw beleidsprogramma Nationale Parken vastgesteld. Aanvullende Rijksfinanciering voor de nationale parken van 2024 tot en met 2030 is opgenomen in de begroting van het ministerie van LNV. De behandeling van de begroting is als gevolg van de val van het kabinet doorgeschoven naar 1 februari 2024. We weten dus nog niet of er voor 2024 of verder weer geld vanuit het Rijk komt voor onze nationale parken.

De opbrengsten van de vijf verschillende deelprojecten worden voor zover dit nog niet is gelukt ingebed in acties van de stuurgroep en de partnerorganisaties. Dat het project stopt, betekent dus zeker niet dat de werkzaamheden nu stil komen te liggen. We werken verder aan de toekomst van het landschap in de prachtige Drents-Friese grensstreek. In een laatste projectnieuwsbrief in januari komen we bij u terug met de concrete resultaten van dit project en alle deelprojecten.

Uitzondering voor de landschapsvisie

Hoewel het drie jaar durende subsidie project wordt afgerond zal de stuurgroep de opmerkingen op de concept landschapsvisie die is gepresenteerd van het gebied bespreken en overleggen hoe nu verder met de concept landschapsvisie. De stuurgroep zal in elk geval antwoord moeten geven op de status van het document en hoe de stuurgroep het voor zich ziet om te komen tot een gezamenlijk document. Zodra de stuurgroep hier een beslissing over heeft genomen laten we zo snel mogelijk weten.

Een terugblik op activiteiten van streekbeheer

Snoeiworkshops Ruinen

Op zaterdagochtend 11 november en vrijdagmiddag 17 november hebben in het kader van het Nationale Parkenproject Drents-Friese Grensstreek in Ruinen twee fruitboom snoeiworkshops plaatsgevonden. Dit in samenwerking tussen Landschapsbeheer Drenthe en de groep Bloeiend Ruinen (werkgroep is een onderdeel van de dorpsbelangenvereniging in Ruinen).

Tijdens deze workshops hebben in totaal 31 geïnteresseerden deelgenomen. Deze groep wil een fruitboombrigade te starten die rondom Ruinen erfbewoners en terreineigenaren kan ondersteunen bij het op de juiste manier snoeien van hoogstam fruitbomen. Deze vrijwilligersgroep zal na afloop van het NP-project ondersteund worden door de werkgroep Bloeiend Ruinen en Landschapsbeheer Drenthe vanuit het Streekbeheer.

Vrijwilligers en bewonersinitiatieven Ruinen

We blijven in Ruinen, want daar is in de afgelopen weken in samenwerking tussen Landschapsbeheer, gemeente De Wolden en vrijwilligers en bewoners uit het dorp, gewerkt aan twee initiatieven. Bij het Rietepad (zie foto) zijn op een stukje gemeentegrond vier fruitbomen geplant, is een walletje aangelegd van afgeschraapte grond en deze ingeplant met struiken en is het afgeschraapte deel ingezaaid met een inheems Drents bloemenmengsel van de Cruydt Hoeck.

Daarnaast is aan de Hooikampen in Ruinen de boomgaard hersteld en zijn in overleg met de gemeente rondom de waterbergingen/wadi’s onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd naar wens van de omwonenden en in het belang van de biodiversiteit. Ondertussen wordt door Dorpsbelangen Rune, de werkgroep bloeiend Ruinen en bewoners nog gewerkt aan andere vergroeningsactiviteiten in het dorp waarbij het streven is om hier in de komende jaren uitvoer aan te geven.

Abonneren nieuwsbrief

Om omwonenden en alle betrokken partners op de hoogte te houden, verschijnt deze nieuwsbrief met enige regelmaat. Wilt u zich abonneren op de nieuwsbrief? Dat kan via de link hieronder, waar u zich ook uit kunt schrijven.

Wilt u geen informatie meer over de vervolgstappen richting landschapsvisie ontvangen, dan kunt u zich hier uitschrijven.

Oude nieuwsbrieven en achtergrondinformatie over het project, zijn  te vinden op onze website.