Hoe gaat het nu met ons water?


Meten is weten. Dat geldt uiteraard ook voor het waterbeleid van de overheid. De provincie Drenthe meet zowel de grondwaterstanden als de kwaliteit van het grondwater. Dat doet de provincie met het grondwaterkwaliteitsmeetnet en het grondwaterkwantiteitsmeetnet.

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het meten van de oppervlaktewaterkwaliteit.

Waterberging Geeserstroom 15-2-07 (4)

Waterkwaliteit

In 2017 hebben Gedeputeerde Staten gerapporteerd over de waterkwaliteit. ln algemene zin kan gesteld worden dat de chemische waterkwaliteit in Drenthe redelijk goed is, omdat het merendeel van de gemeten stoffen aan de normen voldoet. De ecologische waterkwaliteit is op de meeste locaties is nog matig of onvoldoende. Wel is de toestand verbeterd door het uitvoeren van maatregelen zoals hermeandering van beken en de aanleg van natuurvriendelijke oevers. De diffuse belasting met de stoffen nitraat, fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen vormen voor de waterkwaliteit in Drenthe de belangrijkste knelpunten om uiteindelijk de doelen van de Kaderichtlijn Water te halen. Daarom faciliteren wij de uitvoering van projecten gericht op het voorkomen van deze diffuse belasting. Wij doen dit in samenwerking met de landbouw en de waterschappen in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Verdroging

Daalt de grondwaterstand in een natuurgebied te ver dan verdroogt het gebied.

Wateroverlast

Drenthe werkt met de waterschappen en de gemeenten aan een robuust watersysteem. Door te zorgen dat meer water bovenstrooms wordt vastgehouden. En waar dat niet mogelijk is benedenstrooms te bergen. Dat gebeurt in Zuid Drenthe rond Meppel en in Noord Drenthe rond Peize en Leek.

Peizerdiep 22-11-07 (24)

De Onlanden

De Eelder- en Peizermaden (de Onlanden) zijn volledig ingericht als een natuurgebied dat bij wateroverlast op grote schaal water kan bergen (7 miljoen m3). Door de inzet van het bergingsgebied in een periode met extreme neerslag wordt het peil in het Leekstermeer en hiermee in dit deel van de boezem van Groningen met 34 cm verlaagd. Hiermee wordt het vereiste veiligheidsniveau gerealiseerd.