Veiligheid


In Drenthe werken gemeenten, provincie en veiligheidsregio samen aan externe veiligheid.

Een moderne samenleving is ondenkbaar zonder gevaarlijke stoffen: gassen, brandstof, giftige stoffen enzovoort. Die moeten zo veilig mogelijk worden geproduceerd, opgeslagen en vervoerd. Toch is er soms sprake van risico's voor burgers. Daarbij gaat het om de vraag: wat zijn de risico's voor burgers en hoe kun je die verminderen.

Externe veiligheid gaat alleen om de directe gevolgen voor inwoners die door het eenmalig vrijkomen van gevaarlijke stoffen kunnen ontstaan, bijvoorbeeld een ontploffing van een LPG-tank, hogedrukaardgasleiding of een brand in een goederenwagen waarin giftige stoffen zitten.

Water- en bodemverontreiniging door een calamiteit of de uitstoot van verontreinigende stoffen via een fabriekspijp is géén externe veiligheid.

De aandacht vanuit provincie en gemeenten richt zich vooral op veiligheidsaspecten in de ruimtelijke ordening (de woonomgeving) in relatie tot de beheersing van de risico's die samenhangen met het gebruik van gevaarlijke stoffen. Dit betekent bijvoorbeeld dat bij vergunningverlening een sterker ontwerp van een installatie kan worden geëist of dat een bepaalde activiteit een minimale afstand tot woningen moet hebben. Maar het kan ook zijn dat een activiteit op een bepaalde plek niet gewenst is door de ligging van een hogedrukaardgasleiding, een (snel)weg of spoor waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd.

Risico's zijn te vinden via de Risicokaart. Op deze kaart zijn allerlei zaken te vinden die een risico kunnen veroorzaken. Dit gaat verder dan alleen externe veiligheid. Iedereen kan inzicht krijgen in risico's in de directe woonomgeving. Een meer uitgebreide versie van de risicokaart wordt door hulpverleningsdiensten (Veiligheidsregio) gebruikt bij rampen en calamiteiten.