Aardkundige Waarden


De provincie wil aardkundige waarden die bijdragen aan het specifieke Drentse karakter behouden en accenten versterken. Dit is terug te vinden in de beleidsnotitie aardkundige waardenWaardevol Drenthe 2010 en de Omgevingsvisie Drenthe 2014.

"Aardkundige waarden zijn een vanzelfsprekende en serieuze afwegingsfactor bij ruimtelijke ontwikkelingen."

De in 2010 door het college van gedeputeerde staten vastgestelde beleidsnotitie wAARDEvol Drenthe zal dit jaar geactualisseerd worden.

In het najaar van 2013 is een enquete uitgevoerd onder diverse partners. Hieruit is gebleken dat het aanbod van verschillende typen instrumenten om ons beleid te realiseren zeer wordt gewaardeerd. Daarnaast blijkt ook dat er behoefte is aan meer concrete informatie.

Hoewel de Stuurgroep Aardkundige waarden in 2011 is ontbonden blijft de visie van de Stuurgroep Aardkundige waarden van kracht:

“Aardkundige waarden die bijdragen aan het specifieke Drentse karakter behouden en zo mogelijk herstellen”.

Het motto daarbij is "boven de grond rekening houden met onder de grond". Deze visie sluit nog steeds goed aan bij de keuzes in het provinciaal omgevingsbeleid. De kernkwaliteiten van Drenthe dienen we te koesteren en te behouden. En waar mogelijk deze benutten voor de ontwikkeling van Drenthe. Het voorgaande blijft dan ook als basis voor het Drentse beleid.

Actualisatie Omgevingsvisie 2014

De kernkwaliteitkaart 2D, beschermingsniveau aardkundige waarden, is gebaseerd op de inventarisatie van aardkundig waardevolle gebieden uit 2005 en de actualisatie in 2014. De basis van de kaart zijn geomorfologische gegevens. De geomorfologische kaart is in 2011 geactualiseerd. Dit is onder andere de aanleiding geweest om de aardkundige waardevolle gebieden opnieuw te waarderen. De drie hierop volgende beschermingsniveaus blijven gehandhaafd. Wel is de definitie iets gewijzigd in de geactualiseerde omgevingsvisie van 2014. Door op de linken te klikken treft u de meest recente teksten aan. De kernkwaliteitkaart 2D treft u in de rechterkolom van deze pagina.

De drie beschermingsniveaus