Nieuwsbrief Impuls juni 2023


Nieuwsbrief Impuls project Drents-Friese Grensstreek

In de prachtige Drents-Friese grensstreek zijn we bezig met de uitvoering van een impulsproject om de huidige natuurkernen en het tussenliggende gebied verder te ontwikkelen tot een samenhangend landschap. Via deze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van recente ontwikkelingen in dit project.

foto koeien in het landschap - fotograaf Karin Broekhuijsen

Huidige status van de landschapsvisie

Selectie van de belangrijkste thema’s

De analysefase van de landschapsvisie is inmiddels afgerond. In deze fase hebben we beleidsdocumenten, deLandschap Ecologische Systeem Analyse (LESA) en de landschapsbiografie geanalyseerd, daarnaast hebben we een gebiedsbijeenkomst gehouden en een online enquête uitgezet.

Op basis van onze bevindingen zijn drie bouwstenen geformuleerd. Deze bouwstenen zijn de kernelementen van het landschap en worden dan ook gebruikt als uitgangspunt in de visie. Het gaat om Natuurlijk (water en bodem), Cultuurlijk (biodiversiteit) en Laag van belevenis ((bijzondere) plekken in het landschap). Onder de bouwstenen hangen we de volgende 5 thema, deze zijn samengesteld op basis van de analyse zoals hierboven genoemd. De vijf gekozen thema’s passen bij de grote opgaven die op ons afkomen en bij de belevingswereld van de bewoners van het gebied. Het gaat om:

  • landbouw(transitie)
  • wonen
  • recreatie
  • energie(transitie)
  • bossenstrategie

Werksessies

In drie verdiepende werksessies gaan we met de omgeving aan de slag op deze thema’s. Op een drietal locaties in het gebied gaan we praktisch invulling geven aan 1) landbouw, 2) wonen & recreatie en 3) energie & bossenstrategie. Aan de hand van diverse ontwerpprincipes gaan we samen aan de slag om de scenario`s voor het toekomstig landschap concreet vorm te geven. Deze sessies zullen in september plaatsvinden, de uitnodigingen hiervoor volgen.

Op de hoogte blijven?

Past het meedenken tijdens een werksessie niet bij je, maar wil je wel graag betrokken en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Bekijk dan de storymaps van de Drents Friese Grensstreek hier. De storymaps geven op een interactieve manier het verhaal achter de landschapsvisie weer. Het geeft een inzicht in de waarden die in het gebied aanwezig zijn en welke waarden door de gebruikers aan het gebied toegekend worden. Deze waarden vormen de basis voor de thematische uitwerking. De storymaps krijgt regelmatig een update terwijl de landschapsvisie vordert.

Naast de storymaps zal in november een conceptversie van de visie worden gepresenteerd voor een ieder die betrokken is bij het gebied. Houd de nieuwsbrief in de gaten voor de exacte datum en uitnodiging daarvoor.

Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van de storymaps kunt u contact opnemen met André Verhoef van Eelerwoude (a.verhoef@eelerwoude.nl)

Een klankbordgroep voor de landschapsvisie

Om de scherpte van de landschapsvisie nog meer te versterken, wordt een klankbordgroep opgericht. De bedoeling is om dit voor de zomervakantie te realiseren. Een klankbordgroep is een groep mensen die meedenkt en kritisch durft te zijn. Met de klankbordgroep willen wij de landschapsvisie en omliggende documenten toetsen, zodat de resultaten verbeteren. De groep wordt samengesteld met mensen uit verschillende organisaties en bedrijven. De input die wordt gegeven nemen we mee naar de gebiedsbijeenkomsten die na de zomervakantie gepland worden.

Aan de slag met jongeren in het gebied

Samen met Vera Vos van https://www.passieophetplatteland.nu/ gaan we aan de slag om ook jongeren te betrekken bij de landschapsvisie. Dit willen we rondom de zomer realiseren, zodat de input ook meegenomen kan worden in de uiteindelijke visie. De jongeren krijgen van ons een educatieve middag (workshopfestival) waarin plezier en samenkomen centraal staan, en waar wij de input krijgen waar we naar op zoek zijn.

foto landschapsherstel bij Havelte

Impuls voor streekbeheer; herstel landschapselementen Havelte

Landschapsbeheer Drenthe is voortvarend van start gegaan in Havelte met het versterken van het lokale landschap. Eén van de wensen in Havelte: het landschap rondom De Wal (Es tussen Havelte en Darp) versterken. Dit is aangepakt door het aanleggen van houtsingels, herstel van houtwallen en houtsingels, het planten van fruitbomen, meidoornhagen en het opschonen van de poelen die op en langs De Wal liggen.

Ook is buurtgroep de Wal opgericht en is er een landschapsbrigade die zich bezighoudt met het onderhoud van landschapselementen.

Naast dit initiatief zijn er diverse andere zaken opgepakt in en om het dorp. Bijvoorbeeld het aanplanten van extra fruitbomen aan het Schikkingpad in Havelte. Deze worden onderhouden door een kleine vrijwilligersgroep van aanwonenden. Ook is de grond afgeschraapt en ingezaaid met inheemse bloemrijke mengsels. Dit groeit de komende jaren uit tot een fruitboomgaard. Hier kan de buurt de vruchten van plukken. Ze genieten later van de biodiversiteit en bloemen.

Impuls Duurzaam Toerisme; meer inzicht in recreatie en toerisme met studie bezoekersstromen

Het Regionaal Landschap Drents-Friese grensstreek is een aantrekkelijk gebied waar veel mensen graag verblijven en recreëren. We willen meer inzicht verkrijgen in hoe dit bezoek eruitziet. Wanneer gaan de mensen waar naartoe en voor hoe lang? Daarnaast verschillen bezoekers sterk in hoe ze de natuur willen beleven.

Recreatieschap Drenthe heeft (in opdracht van de Stichting Cultuurtoerisme) een studie bezoekersstromen laten uitvoeren door bureau Ginder. Deze studie is begeleid door de werkgroep Duurzaam Toerisme (met vertegenwoordigers van beide provincies, TBO’s, IVN, ondernemers, gemeenten).

Het onderzoek geeft inzicht in de bezoekersaantallen (feitelijke aantallen via telefoniedata), draagvlak (bezoekersbeleving, opgehaald via enquêtes) en draagkracht (het maximale aantal bezoekers zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteiten van het gebied).

De uitkomsten van de studie gebruiken we om de bezoekersstromen in het gebied van de Drents-Friese grensstreek beter aan te sluiten op de mogelijkheden in het gebied, zowel vanuit de bezoeker (beleving), de ondernemer (verbinding met het gebied) als de natuur (goed gecommuniceerde zonering). Het studiegebied is gelijk aan het gebied dat ook gehanteerd is bij het opstellen van de landschapsbiografie.

De uitkomsten van het onderzoek vindt u hier.

De vervolgstap hierop is het maken van een investeer- en beheerplan. De uitkomst van de studie bezoekersstromen dient hiervoor als bouwsteen.

foto van de landschapsbrigade wandelend door het landschap Havelte en Uffelte

Een terugblik: Excursie door Havelte en Uffelte voor Landschapsbrigades

Op 3 juni vond een fietsexcursie plaats, bedoeld voor leden van de Landschapsbrigades die werken rondom de Nationale Parken. De excursie werd georganiseerd door IVN en Landschapsbeheer Drenthe en stond het teken van kennisuitwisseling, kennismaking en enthousiasmeren.

Een club van 10 mensen verkende de omgeving in Havelte en Uffelte. Eerste stop: de Watersteeg. Een prachtig oud stukje ten westen van Uffelte waar de landschapselementen- en structuren van vroeger nog goed terug te vinden zijn in het Landschap. De fietstocht vervolgde naar het Uffelter Boervaartje en de laatste locatie was de Startbaan ten noorden van Havelte, tegenwoordig een belangrijke locatie voor allemaal bijzonder flora en fauna.

Abonneren nieuwsbrief

Om omwonenden en alle betrokken partners op de hoogte te houden, verschijnt deze nieuwsbrief met enige regelmaat. Wilt u zich abonneren op de nieuwsbrief? Dat kan via de link hieronder, waar u zich ook uit kunt schrijven.

Wilt u geen informatie meer over de vervolgstappen richting landschapsvisie ontvangen, dan kunt u zich hier uitschrijven.