Naoberschap


Het Nationaal Park en het prachtige omliggende landschap is van iedereen. Samenwerken, eigenaarschap en erover praten met elkaar is essentieel.

Het project Naoberschap kent 2 deelprojecten:

1. Versterken verbondenheid met de regio

De stuurgroep wil meer samen met belanghebbenden werken aan de toekomst van ons gebied. We kijken hierbij nadrukkelijk naar de wens van gebruikers en omwonenden om te participeren in beleid en uitvoering.  Daarnaast is communiceren over wat we doen, maar ook hoe bijzonder het Regionaal landschap is, van groot belang. Het communicatieplan is hier te vinden. (pdf?handheld=true, 345 kB)

2. Governance - sturingsmodel

Het sturingsmodel is nog gebaseerd op de vroegere verhoudingen binnen een Nationaal Park overlegorgaan, strak begrensd op de natuur. We gaan in 2021 evalueren of de huidige bezetting van de stuurgroep nog wel past bij de samenwerking en de opgave. We besteden ook expliciet aandacht aan de rol van de Stuurgroep in relatie tot democratisch gekozen besturen en grondeigenaren. Gemeenten hebben in een brief, die als bijlage bij de projectaanvraag (pdf?handheld=true, 2.5 MB) is gevoegd, benadrukt dat autonomie in het tussengebied en betrokkenheid van de gemeenteraad van essentieel belang is voor het slagen van het project.

Er is een advies governance opgesteld door Roland Kip. De aanbiedingsbrief (pdf?handheld=true, 490 kB) en het eindadvies (pdf?handheld=true, 1.7 MB) zijn onderdeel van het projectresultaat.