Impuls Duurzaam toerisme


Recreatie en toerisme is een belangrijke economische drager binnen het Regionaal landschap. Duurzaam toerisme zorgt ervoor dat ook toekomstige generaties kunnen genieten. Dat tegelijkertijd de lokale bevolking van het toerisme profiteert en men er zo weinig mogelijk hinder van heeft.

Een betere regionale samenhang tussen dorpen, tussengebied, randgebieden en kerngebieden is daarbij de ambitie. En een merkidentiteit die rust en ruimte als kernkwaliteit van het gebied wil neerzetten. Met de impuls duurzaam toerisme gaan we enerzijds onderzoek doen naar bezoekers en anderzijds een plan maken voor spreiding en verleiding. Dat vraagt voor de toekomst investeringen in kwaliteit en infrastructuur. Dus een derde eindproduct van dit project is een investerings- en onderhoudsplan, waar uitdrukkelijk wordt gekeken naar haalbaarheid en betaalbaarheid.

Trekker van dit project is de Stichting Cultuurtoerisme Drenthe, maar sturend op de inhoud is een nieuw te starten werkgroep Recreatie en toerisme onder leiding van het Recreatieschap Drenthe.

Studie bezoekersstromen

Er is een werkgroep samengesteld en een voorzitter benoemd. Inmiddels is ook de studie bezoekersstromen uitgevoerd door bureau Ginder.

Het onderzoek geeft inzicht in de bezoekersaantallen (feitelijke aantallen via telefoniedata), draagvlak (bezoekersbeleving, opgehaald via enquêtes) en draagkracht (het maximale aantal bezoekers zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteiten van het gebied).

De uitkomsten van de studie gebruiken we om de bezoekersstromen in het gebied van de Drents-Friese grensstreek beter aan te sluiten op de mogelijkheden in het gebied, zowel vanuit de bezoeker (beleving), de ondernemer (verbinding met het gebied) als de natuur (goed gecommuniceerde zonering). Het studiegebied is gelijk aan het gebied dat ook gehanteerd is bij het opstellen van de landschapsbiografie.

De uitkomsten van het onderzoek vindt u hier.

De vervolgstap hierop is het maken van een investeer- en beheerplan (pdf?handheld=true, 2.5 MB). De uitkomst van de studie bezoekersstromen dient hiervoor als bouwsteen.

Het einddoel

Het uiteindelijke doel is om te komen tot een gebied waar bezoekers vanuit dorpen en verblijfsaccommodaties slim worden geleid naar de juiste gebieden en routes, mede afhankelijk van interesse in en draagkracht van dat gebied. Hierin varen ook economische belangen wel bij, aangezien de bestedingen vooral plaatsvinden bij recreatiebedrijven en bij de middenstand in de dorpen.

Een goede zonering is daarbij een belangrijk instrument, mits dit niet alleen blijft bij een plankaart, maar ook kan worden uitgewerkt in concrete maatregelen. Adequaat en slim bezoekersbeheer, zal resulteren in wijzigingen in de infrastructuur. We zoeken uit welke inrichting- en beheerprojecten nodig zijn om deze wijzigingen te realiseren, wat dit kost en of ruimtelijk beleid daarvoor aangepast moet worden. Doel is behouden optimale toegankelijke recreatieve infrastructuur in de Nationale parken. Het plan bevat ook voorstellen over de wijze van bezoekersinformatie: waar ze kunnen wandelen, fietsen, mountainbiken of paardrijden. De voorstellen kunnen zich richten op zowel fysieke als niet-fysieke (online) maatregelen. De ambitie is dat toeristen via de toegangspoorten gelijk ervaren dat ze een waardevol gebied binnenrijden. Ook zal het plan voorstellen bevatten voor een betere routestructuur in en naar het om de parken liggende landschap, dorpen en recreatiebedrijven.