Cultuurhistorie


De Drentsche Hoofdvaart vormt een zelfstandige beelddrager met een reeks sluizencomplexen, bruggen en bijbehorende historischebebouwing. De vaart vormt de hoofdas van de grootschalige veenontginningen en de veenkoloniale lintdorpstructuur. Het vrijwel ononderbroken bebouwingslint van Hoogersmilde, Smilde en Bovensmilde vormt de ruggengraat van het centrale gedeelte van de Smildervenen. Het veengebied was lange tijd een ontoegankelijk gebied, dat vanaf de zeventiende eeuw op systematische wijze werd afgegraven en ingericht. Het kanaal en de voor deze veenkoloniën typerende rationele verkaveling bepalen nog steeds het landschap én de dorpstypen van het voormalige veengebied. Alleen in het zuiden van de gemeente Norg ligt nog een pakket onvergraven hoogveen, dat deel uitmaakt van het Fochtelooërveen.

In de negentiende eeuw volgden de werkzaamheden van de Maatschappij van Weldadigheid.

De twee gebieden van de Maatschappij , Frederiksoord/ Wilhelminaoord en Veenhuizen, vertonen een grote verwantschap dooreen gelijke orthogonale, hiërarchische opbouw, waarbinnen lijnen, bebouwing en beplanting een sterke onderlinge relatie hebben.