Natuur


Odoornerveen is een voormalig hoogveengebied, ingesloten door de Hondsrug en de Sleener rug. Het is geheel ontgonnen en omgevormd tot bouwland, in strakke patronen ingedeeld door kanalen en wijken. Kwel komt in dit gebied niet voor. Voor de natuur is weinig ruimte overgebleven. Er liggen alleen wat kleine bosgebiedjes; deze hebben echter weinig bijzondere natuurwaarden. Dit geldt ook voor de rest van het gebied. Plaatselijk zijn er nog steeds schrale wegbermen en slootkanten aanwezig waarin Muizenoor, Grasklokje en op een enkele plek ook Zandblauwtje kleur geven aan de begroeiing. Zulke steeds zeldzamer wordende bermen zijn bijvoorbeeld te vinden bij Kibbelveen, rond Eeserveen en langs het Oranjekanaal.

Rond de door zandwinning ontstane plas Hendriksveenis een landgoed ontwikkeld met heideterreintjes en lelievijvers. Op de vlakke, vochtige zanddepots aan de randen van de plas groeiden in de jaren tachtig uitbundige velden met Moeraswolfsklauw en Ronde zonnedauw. Deze pioniersvegetaties zijn inmiddels grotendeels verdwenen maar op een enkele plaats zijn nog restanten te vinden met soms nog een Koningsvaren, die zich in pionierssituaties massaal kan vestigen.

Het Oranjekanaal, de Borger en Odoorner Zijtak en het Kanaal Buinen-Schoonoord zijn geen doorgaande scheepvaartroutes meer. Daardoor hebben zich plaatselijk watervegetaties kunnen ontwikkelen met Gele plomp, Witte waterlelie en fonteinkruiden.